Styrning & ledning

Loudspring organiserar sin förvaltning i enlighet med den finska aktiebolagslagen. Bolagsstyrningen är fördelad mellan bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Aktieägarna utövar sina rättigheter främst under bolagsstämman, som vanligtvis sammankallas av bolagets styrelse. En bolagsstämma ska även sammankallas ifall så skriftligen begärs av bolagets revisor eller en grupp aktieägare vars totala antal aktier utgör minst en tiondel av antalet utgivna aktier som innehas av bolaget.

Bolaget följer inte den finska koden för bolagsstyrning (2010) eftersom bolaget inte anser det nödvändigt med hänsyn till bolagets storlek och omfattningen av dess verksamhet.

Investor Relations

Kontakt

General, compliance, Swedish market
Thomas Bengtsson, Executive chairman
+46705154040
thomas.bengtsson@loudspring.earth


IR, investor inquiries
Timo Linainmaa, CFO 
+358505810583
timo.linainmaa@loudspring.earth

Certifed Advisor contact information

www.accesspartners.com

Tel. +358 9 682 9500

Information policy

Loudspring information policy can be downloaded from here

Insider policy

Loudspring insider policy can be downloaded from here (English translation pending). 

Listing prospectus

Cleantech Invest First North Stockholm listing prospectus (updated, April 2016) can be found here

Cleantech Invest First North Helsinki listing prospectus (June 2014) can be found here.

Bolagsordning

Översättning av den finska bolagsordningen som är den som styr bolaget.

1 § Bolagets namn och hemort

Bolagets namn är Loudspring Oyj på finska, Loudspring Abp på svenska och Loudspring Plc på engelska. Bolagets hemort är Helsingfors, Finland.

2 § Bransch

Bolagets verksamhet omfattar drift av ekonomisk verksamhet i miljöteknikbranschen samt skapande av relaterade tjänster, administration, utveckling och konsultering i området. Dessutom kan bolaget äga, köpa och sälja värdepapper och fastigheter samt engagera sig i finansiering och annan investeringsverksamhet. Bolaget kan engagera sig i ovannämnd verksamhet direkt eller genom dotterbolag, intressebolag, eller andra bolag i vilka det deltar i som ägare.

3 § Aktier

Bolagets aktier ingår i värdeandelssystemet efter anmälningstidens utgång, som bestämts av styrelsen.

Bolaget kan ha K-aktier, A-aktier och B-aktier. Varje K-aktie berättigar till tjugo (20) röster och varje A-aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämman. B-aktierna medför inte några röster och innehavare av B-aktier har inte heller rätt att delta i bolagsstämman eller kräva minoritetsdividend. Innehavare av B-aktier har dock rätt till att erhålla kopior av protokoll från bolagsstämman, samt information om beslut gjorda av bolagsstämman eller av styrelsen i frågor som rör aktiernas materiella rättigheter. I övrigt har bolagets aktier samma rättigheter.

En K-aktie kan omvandlas till en A-aktie genom en skriftlig begäran av aktieägaren, riktad till styrelsen. En A-aktie kan omvandlas till en B-aktie genom en skriftlig begäran av aktieägaren, riktad till styrelsen. En B-aktie kan omvandlas till en A-aktie genom styrelsens beslut. Konverteringsgraden är 1:1.

4 § Styrelsen

Bolagets styrelse består minst av en (1) och högst sex (6) ordinariemedlemmar. Ifall styrelsen har färre än tre (3) ordinariemedlemmar, ska en suppleant väljas.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod sträcker sig till slutet av nästa bolagsstämma.

5 § Bolagets representation

Förutom styrelsen, kan företaget representeras av verkställande direktören eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan även bevilja en styrelsemedlem eller en annan person att representera bolaget.

6 § Kallelse till bolagsstämma och närvaro på bolagsstämman

Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats tidigast två (2) månader och senast tre (3) veckor innan dagen av bolagsstämman, dock senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Avstämningsdagen är åtta (8) dagar före dagen av bolagsstämman. Styrelsen kan även, efter eget omdöme, publicera ett meddelande om bolagsstämman i en eller flera nyhetstidningar.

För att ha rätt till att delta i bolagsstämman ska aktieägaren anmäla sig hos bolaget senast på sista anmälningsdagen angiven i kallelsen till bolagsstämman, vilket kan vara tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

Styrelsen

Styrelsens uppgifter och ansvarsområden är bestämda av den finska aktiebolagslagen samt annan tillämplig lagstiftning enligt vilken bolagsstyrningen ska skötas av styrelsen. Styrelsen är även ansvarig för att bolagets redovisning och kapitalförvaltning sker på ett korrekt vis. Dessutom är det styrelsens uppgift att i syfte att främja bolagets och aktieägarnas välmående organisera bolagets verksamhet på ett sätt som ger bästa möjliga avkastning på investerat kapital i bolaget på lång sikt. 

Styrelsemedlemmarna

Styrelsen består av Lassi Noponen (ordförande), Matti Vuoria, Gudrun Giddings, Peter Carlsson, Thomas Bengtsson, och James Penney.

Verkställande direktören

Verkställande direktörens uppgift är att leda och utveckla Loudsprings verksamhet i enlighet med den finska aktiebolagslagen samt instruktioner och direktiv givna av styrelsen. Åtgärder som verkar ovanliga eller omfattande med tanke på bolagets verksamhet får verkställande direktören endast vidta med tillstånd från styrelsen. Verkställande direktören är ansvarig över att säkerställa att bolagets redovisning följer lagen och att dess kapitalförvaltning sker tillförlitligt. Verkställande direktören ansvarar även för finansiell planering och kontrollerar genomförandet av viktiga operativa beslut. Verkställande direktören förbereder även ärenden för styrelsemöten och rapporterar till styrelsen.

Alexander Bigge Lindren är Loudsprings verkställande direktör sedan första januari 2015. Tidigare har Bigge varit ansvarig för svenska energimyndighetens cleachtechportfölj. Som före detta entreprenör har han grundat Cleantech Scandinavia och Nordic Cleantech Open, där han även fungerat som VD. Bland hans tidigare affärssatsningar hittas Blokks, ett bredbandsteknikföretag som idag är del av ett börsnoterat bolag, samt Big Bear, ett cafégalleri i Lunds centrum. Bigge är utbildad magister i miljöstyrning och -policy samt kandidat i företagsledning och marknadsföring.

Förutom styrelsemedlemmarna och verkställande direktören, omfattar företagets ledning inte andra personer.

Revision

Den externa revisionens uppgift är att verifiera att bokslutet tillhandahåller en rättvisande bild av bolagets resultat och finansiella ställning för räkenskapsåret. Bolagets revisor framför en lagstadgad revisionsrapport till bolagets aktieägare i samband med bolagets finansiella rapporter. Revisionsresultat under räkenskapsperioden rapporteras till styrelsen.

Revisorn och styrelsen sammanträder minst en gång om året. Bolagets ordinarie bolagstämma väljer revisorn. Revisorns mandatperiod omfattar räkenskapsperioden under vilken hen blivit vald, och sträcker sig till slutet av nästa bolagsstämma. Som bolagets revisor under räkenskapsåren som slutat 31.12.2013 och 31.12.2012 fungerade de auktoriserade revisorerna Deloitte & Touche Oy (adress: Porkalagatan 24, 00180 Helsingfors).

Bolagets huvudansvariga revisor för räkenskapsåret som avslutades 31.12.2012 var Eero Lumme, APA, och för räkenskapsåret som avslutades 31.12.2013 Aleksi Martamo, APA. Enligt beslut på ordinarie bolagsstämma 2014, kommer Deloitte & Touche Oy att fortsätta som bolagets revisor med Aleksi Martamo, APA som huvudansvarig revisor tills slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämmor

Ordinarie bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Bolagsstämman sammankallas årligen av bolagets styrelse, inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång. I enlighet med bolagsordningen besluter ordinarie bolagsstämman om fastställandet av finansiella rapporterna, användningen av vinster som visas på balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören, antalet styrelsemedlemmar samt styrelsemedlemmarnas och revisorns ersättning.

Bolagsstämman väljer även styrelsemedlemmarna och revisorerna, samt behandlar andra frågor som ingått i dess kallelse.