Vaikutuksemme hiilidioksidipäästöihin ja veden kulutukseen vuonna 2017

Loudspringissä välitämme suuresti sekä menestyvien yritysten, jotka kasvavat erinomaisiksi yrityksiksi, kasvattamisesta että siitä, että kasvatamme yrityksiä jotka maksimoivat positiiviset ympäristövaikutukset ja säästävät samalla mahdollisimman paljon luonnonvaroja.

Itse asiassa tämä on toimintamme ensisijainen tarkoitus.

Laske henkilökohtainen vaikutuksesi osakkeenomistajana:

Jaa tekemäsi vaikutus muiden kanssa

Keitä olemme?

Loudspring on yritysryhmä, jonka yhtiöt toimivat viidellä globaalilla toimialalla joita ovat elintarvike-, muoti-, energia- ja kiinteistöala sekä valmistava teollisuus. Yhtiöidemme mahdollisuudet aikaansaada merkittäviä vaikutuksia aikaan näillä toimialoilla oli syynä siihen, että alun perin kiinnostuimme juuri näistä yhtiöistä.

Viime vuonna teimme ensimmäisen arviomme salkkuyhtiöidemme aikaansaamasta impaktista hiilidioksidipäästöjen ja vedensäästöjen suhteen. Olemme jatkaneet tätä arviointityötä vuonna 2017 ja pyrkineet samalla parantamaan arviointimenetelmäämme. Teimme laskelmat kuudelle omistamallemme ydinyhtiölle. Laskelmamme perustuvat viime vuoden todellisiin vaikutuksiin, mikä tarkoittaa, että tarkastelemme tosiasiallisesti myytyjen tavaroiden ja palveluiden aikaansaamaa impaktia. Ei ennusteita, vain todellisia saavutettuja säästöjä. Otamme myös huomioon kunkin yrityksen toiminnan negatiiviset vaikutukset laskeaksemme nettovaikuksen.

Seuraavat yhtiöt ovat mukana laskelmassa, alla lyhyesti yhtiöiden toimiala ja niiden aikaansaamat ympäristövaikutukset:

Eagle Filters – Eaglen suodattimet suodattavat sisääntuloilman puhtaaksi niin, että kaasuvoimalaitokset tuottavat enemmän energiaa hyödynnettyä maakaasumäärää kohti, johtuen lapojen pienemmästä likaantumisesta joka johtaa korkeampaan hyötysuhteeseen;

Swap.com – Käytetyn tavaran verkkokauppa, joka skaalaa käytettyjen vaatteiden kaupan teolliseen mittakaavaan ja vähentää tarvetta tuottaa uusia vaatteita;

ResQ Club - mobiilisovellus, jonka avulla ravintolat voivat laittaa myyntiin ja asiakkaat ostaa aterioita, jotka muutoin menisivät jätteeksi;

Sofi Filtration – Tarjoaa jäteveden kierrätystä vähentäen makean veden tarvetta.

Enersize - Optimisointiohjelmisto, joka pienentää teollisuuden paineilman käytöstä johtuvaa energiankulutusta teollisuudessa ; ja

Nuuka - Ohjelmistoratkaisu, joka optimoi ja vähentää energiankäyttöä rakennuksissa

Miten teimme laskelmat

Vuoden aikana vähentyneet hiilipäästöt laskettiin vuoden aikana myytyjen tuotteiden ja palvelujen kautta. Tämä ’hiilivähennys’ toteutui ostamalla määrätyn yhtiön tuote tai palvelu. Tätä hiilivähennystä verrataan kyseisen teollisuuden tai toimialan perustasoon, jota tällä hetkellä pidetään kyseisen alan nykytasona. Toisin sanoen laskimme viime vuoden hiilipäästöt, kun salkkuyhtiömme tuote tai palvelu oli käytössä ja vertaamme niitä hiilipäästöihin jotka olisi tuotettu, jos näitä ratkaisuja ei olisi käytetty.

Lopuksi otimme huomioon hiilipäästöt, jotka syntyivät salkkuyhtiöidemme toiminnasta (tähän kuuluu toimistojen lämmitys, sähkönkulutus, matkustus sekä tuotteiden valmistukseen liittyvät päästöt).

Annamme lämpimät kiitokset tänä vuonna Global Greenin Matt de la Houssayelle, joka on tukenut ja auttanut meitä perehtymään analyysin taustalla oleviin oletuksiin, tietolähteisiin ja dataan. Ympäristövaikutusten mittaaminen ja laskentamallit eivät ole helppoja. Tänä vuonna keräsimme tietoja eri puolilta maailmaa tekstiilien, elintarvikejätteiden ja suuren kokoluokan teollisuuden ympäristövaikutuksista. Tämä ei ole ollut helppo tehtävä, ja sinusta Matt on ollut paljon apua. Kiitokset myös David Helsingille International Institute of Idustrial Environemntal Economics -instituutista joka on tehnyt laskelmat.

Tässä raportissa kerromme sen positiivisen ympäristövaikutuksen, jonka kuusi salkkuyritystämme sai aikaan vuonna 2017. Näitä lukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että niiden laskemisessa on käytetty monia oletuksia, mutta aikaansaadun ympäristövaikutuksen arvioinnissa on hyödynnetty sekä elinkaariarviointia että yliopistoissa tehtävää tutkimusta ja mahdollisuuksien mukaan myös hyväksyttyjä standardeja. Päästökertoimien lähteenä ovat nimekkäät tutkimuslaitokset, kuten Kansainvälinen energiajärjestö (IEA), Yhdysvaltain kansallinen uusiutuvan energian laboratorio (NREL), Euroopan energiavirasto ja vertaisarvioidut tutkimusartikkelit.

Tänä vuonna saimme tarkennettua aikaansaatua ympäristövaikutusta tarkemmin. Esimerkiksi kullekin resurssitehokkuustoimelle määritimme, vähentääkö jokainen säästetty tai vähennetty yksikkö 100%:sti kyseistä valmistusresurssien kulutusta vai onko todellinen tuotannon ja resurssien kulutuksen vähennys pienempi. Halusimme tällä päätöksellä nostaa vaikutusarviointimme tasoa korkeammalle, vaikka se johtikin tulokseen, jossa ympäristövaikutusten kasvu oli hitaampaa kuin salkkuyhtiöiden liikevaihdon kasvu. Olemme kuitenkin erittäin iloisia siitä, että olemme kehittäneet mittausmenetelmämme tarkkuutta.

Ympäristövaikutustulokset 2017

Säästöt 2017
CO2 päästöt: 29 711 tonnia
Vesi: 12 594 306 m3

Säästöt 2016
CO2 päästöt: 53 470 tonnia
Vesi: 9 334 632 m3

Swap.comin palvelu auttaa pidentämään vaatteiden käyttöikää antamalla vaatteelle uuden omistajan - ja siten korvaa tarvetta tuottaa uusi vaate. Tämä on tärkeää, koska vaatteiden valmistukseen tarvittavan puuvillan ja muiden materiaalien tuottamiseen ja käsittelyyn tarvitaan runsaasti energiaa (jonka tuottamat hiilidioksipäästöt riippuvat suuresti maantieteellisestä lokaatiosta), vettä ja torjunta-aineita.

Laskelmissa tarkastelemme kuinka paljon vaatteita Swap.comissa myydään vuoden aikana ja teemme laskelmien yksinkertaistamiseksi sen oletuksen, että kaikki myydyt vaatteet on valmistettu puuvillasta. Sitten tarkastelimme tutkimusta siitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä ja vettä tarvitaan vaatteiden valmistukseen. Kuten näette, arvioitu ympäristövaikutus on pienentynyt 2017 vuoden 2016 arvioon verrattuna, mikä johtuu siitä, että olemme tarkentaneet arviointimenetelmäämme (todellinen ympäristövaikutus on todennäköisesti lisääntynyt, koska Swap.comin myynti on kasvanut paljon!). Tänä vuonna otimme käyttöön oletuksen, että käytettyjen vaatteiden käyttöikä on lyhyempi kuin uusilla vaatteilla, jolloin yksi käytetyn vaatteen myynti ei vastaa täysin tarvetta tuottaa uutta vaatetta. Poistimme myös vaatteiden käytön vaikutuksen verrattuna uusiin vaatteisiin, sillä Swap.comin kautta myytyjä vaatteita käytetään kuten uusia vaatteita. Tämä laski edelleen merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähennyksen määrää, mutta toisaalta veden säästöt kasvoivat samalla kun Swap.comin myynti kasvoi.

Säästöt 2017
CO2 päästöt: –
Vesi: 437 000 m3

Säästöt 2016
CO2 päästöt: –
Vesi: 253 000 m3

Sofi Filtrationin myönteinen ympäristövaikutus on luultavasti helpoin ymmärtää: Sofin itsepuhdistuvat suodattimet puhdistavat veden niin puhtaaksi, että puhdistettua vettä voidaan käyttää uudelleen teollisiin sovelluksiin, eikä samaa määrää uutta vettä tarvitse ottaa järvistä ja joista. Niinpä prosessissa käsiteltävän veden määrä on pohjimmiltaan sama kuin säästetyn veden määrä. Sofin kohdalla emme tarkastele hiilidioksidipäästöjä, mutta huomattavasti vähemmän energiaa tarvitaan veden puhdistamiseen ja kierrättämiseen paikan päällä verrattuna siihen että joudutaan pumppaamaan uutta vettä teolliseen prosessiin toimintaan, joten vaikka laskentatulosta ei ole tarjolla, olisi tämä numero ollut positiivinen.

Säästöt 2017
CO2 päästöt: 121 510 tonnia
Vesi: 149 563 m3

Säästöt 2016
CO2 päästöt: 97 854 tonnia
Vesi: –

Eagle Filters puhdistaa sisääntuloilmaa maakaasua käyttävissä voimalaitoksissa, jolloin lavat ovat puhtaampia joka lisää tuotannon tehokkuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan vähemmän maakaasua tuottamaan sama määrä sähköä. Maakaasun polttaminen sähkön tuottamiseksi johtaa hiilipäästöihin. Vähentämällä tarvitsemamme polttoaineen määrää pienennämme poltettavan polttoaineen määrää. Tämä vähentää myös veden määrää, jota käytetään voimalaitosten jäähdyttämisessä (tämä laskelma on mukana ensimmäistä kertaa sekä Eaglelle ja muille salkkuyhtiöille).

Säästöt 2017
CO2 päästöt: 654 tonnia
Vesi: 5 935 m3

Säästöt 2016
CO2 päästöt: 909 tonnia
Vesi: –

Rakennukset kuluttavat noin 20% maailman energiatuotannosta. Useimmat rakennukset kuten asuin- ja toimistorakennukset ja ostoskeskukset vaativat sähköä, lämmitystä ja / tai jäähdytystä ja ilmanvaihtoa jotta ihmisten olisi miellyttävää käyttää näitä rakennuksia. Nuukan tavoitteena on löytää ne parannuskohteet, joilla on suurin vaikutus olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuteen. Tilanteita joissa valot ovat päällä eikä kukaan ole paikalla; termostaatin asetukset ovat vääriä; tuuletuskanavat ovat rikkoutuneet; Ilmastointi on käynnissä vaikkei kukaan ole huoneessa; lista vastaavanlaisista ongelmista on pitkä.

Nuuka auttaa isoja kiinteistöjä tunnistamaan nämä tehottomuudet ja vähentämään energiankäyttöään. Sähkön tuottamiseen Suomessa, jossa suurin osa Nuukan asiakkaista sijaitsee, käytetään edelleen myös hiilidioksidipäästöjä tuottavia fossiilisia polttoaineita sekä vettä voimalaitosten jäähdyttämiseen. Nuuka on arvioinut, kuinka paljon sähköä sen rakennuksissaan säästää, ja me laskemme mitä se tarkoittaa resurssien säästöissä. Nuukan arvioita voidaan pitää melko tarkkoina, koska yhtiön ohjelmisto seuraa kulutustietoja kaikista yhtiön ohjelmiston avulla hallinnoiduista rakennuksista.

Syy siihen, miksi ympäristövaikutus laski vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016, johtuu siitä, että sähköntuotanto Suomessa on muuttunut vihreämpään suuntaan, ja siksi, että sisällytimme vuoden 2017 laskelmiin lämmöntuotannon luvut (joka kasvoi hieman Nuukan hallinnoimissa rakennuksissa sähkönkäytön välttämiseksi).

Vedensäästöt eivät sisältyneet Nuukan laskelmiimme vuonna 2016, mutta aloimme seurata sitä vuonna 2017.

Säästöt 2017
CO2 päästöt: 618 tonnia
Vesi: 525 749 m3

Säästöt 2016
CO2 päästöt: 500 tonnia
Vesi: –

Tiesitkö, että elintarvikkeiden tuotanto on yksi eniten hiilidioksidipäästöjä tuottavista ja eniten vettä kuluttavista toimialoista mitä pallollamme löytyy? Ruoan tuotanto kuluttaa runsaasti energiaa ja vettä ja valitettavasti suuri osa tuotetusta ruoasta menee hukkaan tai heitetään suoraan roskikseen. Noin kolmasosa kaikista tuotetuista elintarvikkeista katoaa ruokahävikin seurauksena. ResQ Club myy ruokaa, joka muuten heitettäisiin pois ravintoloissa. Tämä leikkaa valmistettavan ruoan määrää.

Nojaudumme elintarviketuotannon reurssien kulutuksesta tehtyyn tutkimukseen ja käännämme edelleen nämä luvut vähennykseksi hiilidioksidipäästöissä ja vedenkulutuksessa. Viime vuonna meillä oli vähemmän tietoa siitä mitä ruokaa ResQ:n kautta pelastettiin, mutta tänä vuonna meillä on täsmällisempiä tietoja tästä (esimerkiksi myydyn lihan määrästä) ja pystyime tekemään tarkemman arvion saavutetuista säästöistä.

Säästöt 2017
CO2 päästöt: 5 477 tonnia
Vesi: 14 430 m3

Säästöt 2016
CO2 päästöt: 5 057 tonnia
Vesi: –

Enersizen ratkaisu vähentää sähkönkulutusta parantamalla paineilmajärjestelmän tehokkuutta tehtaissa. Paineilman tuotanto käyttää paljon sähköä, ja Enersizen ratkaisu vähentää kulutusta jopa 30%. Kuten Nuukan tapauksessa, sähkön kulutuksen vähentäminen vähentää sekä poltettavan polttoaineen määrää että voimalaitosten jäähdyttämiseen tarvittavaa vettä. Koska Enersizen asiakkaat ovat pääasiassa Kiinassa sijaitsevia tehtaita, joissa sähköä tuotetaan pääasiassa hiilellä, ovat saatavat hiilidioiksipäästöjen vähennykset suurempia kuin vastaavasta toiminnasta Suomessa tai Ruotsissa. Koska Enersize on pörssiyhtiö, on laskelmat tehty julkisesti saatavissa olevien tietojen perusteella ja on siksi Loudpsringin tuottama karkea arvio saavutetuista päästöistä, eikä se millään tavalla anna yhtiöstä tietoja joita markkinoilla ei jo muuten olisi saatavilla.

Kokonaisimpakti

Loudspringin kohdeyritysten kokonaisvaikutus on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Kuten edellä todettiin, yritimme parantaa arviointimenetelmäämme mahdollisimman paljon, ja tarkemmista menetelmistä johtuen saavutettujen positiivisten ympäristövaikutusten määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin liikevaihto, vaikka todellinen myönteinen ympäristövaikutus on varmasti kasvanut merkittävästi. Kaikille salkkuyhtiöille olemme yrittänet ottaa huomioon myös kaikki niiden negatiiviset vaikutukset, mikä tarkoittaa sitä, että otamme huomioon toimistojen ja tuotannon sähkönkulutuksen, liikenteen päästöt, lentoliikenteen käyttö toiminnassa ja niin edelleen.

Säästöt 2017
CO2 päästöt: 157 969 tonnia
Vesi: 13 726 983 m3

Säästöt 2016
CO2 päästöt: 157 773 tonnia
Vesi: 9 587 000 m3

Mitä nämä säästöt merkitsevät?

Säästöt CO2-päästöissä ovat samaa luokkaa kuin 28 979 ruotsalaisen päästöt vuodessa. Saavutetut vedensäästöt vastaavat veden määrää 5 491:ssä olympia -koon uima-altaassa tai keskimääräistä vuosittaista vedenkulutusta 106 841:ssä ruotsalaisessa kotitaloudessa.

Yritystasolla mielenkiintoinen vertailukohta on se, että Eagle Filters, jonka kotipaikka on Kotka, saavutti huomattavasti suuremmat hiilidioksidipäästöjen vähennykset asennuttamiensa suodattimien käytön kautta kuin koko Kotkan kaupungin asukkaiden aikaansaamat CO2 -päästöt vuoden aikana: Eagle filters vähensi ratkaisuillaan päästöjä 121 000 tonnia ja Kotkan asukkaat tuottivat yhteensä 104 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Näiden laskelmien tärkein oppi Loudspringin näkökulmasta on se, että kun yrityksemme kasvattavat liikevaihtoaan (salkkuyhtiöiden yhteenlasketun liikevaihdon kasvu oli 77 prosenttia ja painotettuna omistuksemme suhteessa 119 prosenttia vuoden 2017 aikana), niin samalla kasvaa niiden aikaansaama myönteinen vaikutus niin yhteiskunnallisesta että maapallon näkökulmasta. Jokaista liikevaihtoeuroa kohden vähennettiin CO2 päästöjä 8 kiloa ja raakaveden kulutusta 0,8 kuutiota.

Kyseessä on siis hyvin erilainen yritys kuin tyyppillinen liiketoiminta, jossa myynnin kasvaessa päästöt lisääntyvät.

Olemme iloisia yhtiöidemme aikaansaamasta impaktista, mutta ymmärrämme myös epätarkkuudet tämän impaktin mittaamisessa, ja pyrimme parantamaan tätä ajan mittaan. Teemme parhaamme myös yhtiöidemme liikevaihdon kasvattamisen suhteen tänä vuonna, sillä meidän tapauksessamme se on paras tapa vaikuttaa planeettamme myönteiseen kehitykseen.

Olemme erittäin ylpeitä voidessamme sanoa, että olemme yksi ainoista (jos emme ainoa) yhtiöistä, joka esittää tällaisia ​​tietoja kohdeyrityksistämme. Toisaalta emme halua olla yksin tässä pyrkimyksessä, koska se voisi olla informatiivista ja silmiä avaavaa monille muillekin tehdä samoin. Jaamme täten mielellämme metodologiamme käyttöön kenelle tahansa, joka haluaa saada siitä oivalluksia ja käyttää sitä omaan yrityksensä tai rahastonsa sijoitusten analysoimiseen.