Miljöpåverkan avseende koldioxidutsläpp och vatten 2017

På Loudspring bryr vi oss inte bara om att växa framgångsrika affärsideer till stora och lyckade företag, vi vill växa företag som maximerar sin positiva miljöpåverkan och sparar så mycket naturresurser som möjligt.

Det är vårt primära syfte.

Räkna ut din personliga påverkan som aktieägare:

Berätta för andra om din påverkan

Vilka är vi?

Loudspring är en grupp av delägda företag, verksamma i fem globala branscher - mat, mode, energi, tillverkning och fastigheter. Bolagens potential att uppnå en betydande påverkan på dessa branscher är det som lockade oss till dem från början.

Förra året började vi mäta den verkliga effekten vår portfölj hade uppnått avseende koldioxidutsläpp och vattenbesparingar. Vi har fortsatt det arbetet 2017 samtidigt som vi utvecklat vår metodik. Vi beräknade detta för sex av våra huvudinnehav. Vi baserar beräkningarna på den verkliga effekten det senaste året, vilket innebär att vi tittar på effekten av faktiskt sålda varor och tjänster. Inga prognoser, bara faktiska besparingar. Vi tar också hänsyn till de negativa effekterna av varje företags verksamhet för att beräkna nettoeffekten.

Följande företag ingår, deras verksamhet och miljöpåverkan är kortfattat beskriven nedan:

Eagle Filter - Filter som renar inluften, så att gas-drivna kraftverk producerar mer energi per enhet naturgas, eftersom bladen blir mindre nedsmutsade och körs mer effektivt.

Swap.com - Secondhand webbutik som säljer begagnade kläder i industriell skala och minskar behovet av att producera nya kläder.

ResQ Club - App som låter restauranger ladda upp och kunder köpa mat som annars skulle gå till spillo.

Sofi Filtration - Renar och återanvänder spillvatten vilket minskar behovet av färskt vatten.

Enerize - Optimeringsprogramvara som minskar energi vid användning av tryckluft i industrin.

Nuuka - Mjukvara för att optimera och minska energianvändningen i byggnader.

Hur har vi gjort det här?

Koldioxidutsläppen som undviks genom att produkter eller tjänster används under året beräknas. Det är "utsläppseffekten" för att köpa ett visst företags specifika produkt eller tjänst. Denna "utsläppseffekt" jämförs med standard i den branschen, som vanligtvis är den nuvarande status quo. Vi beräknar med andra ord förra årets utsläpp utifrån de utsläpp som genereras med vårt företags lösning i bruk jämfört med de utsläpp som skulle ha genererats om de inte hade använts.

Slutligen läggs koldioxidutsläppen som en följd av verksamheten i våra portföljbolag till (här ingår aktiviteter som kontorsuppvärmning, el, resor, energianvändning vid produktion av hårdvara eller i fabriksprocesser).

Varmt tack i år går till Matt de la Houssaye från Global Green, som har hjälpt och guidat oss i antagandena, datakällorna och informationen som ligger till grund för denna analys. Mätning och redovisning av miljöpåverkan är inte okomplicerat. I år tittade vi på data från hela världen för effekterna av textilier, matavfall och liknande stora industrier. Det är inte en lätt uppgift, och du har varit till stor hjälp.

Också ett stort tack till David Helsing, vid Internationella institutet för industriell miljöekonomi som har sammanställt denna data.

I denna rapport presenterar vi den positiva effekt som sex av våra portföljbolag hade under 2017. Dessa siffror bör tas som en indikation, eftersom många antaganden används för att beräkna dem, men effekterna rapporteras utifrån en granskning av livscykelanalyser, universitetsforskning och där det är möjligt accepterade standarder. Utsläppsfaktorerna kommer i stor utsträckning från respekterade institutioner som International Energy Agency (IEA), US National Renewable Energy Laboratory (NREL), European Energy Agency och peer reviewed papers.

I år förfinade vi ytterligare effekterna utifrån lämplig allokering av varje åtgärd. Till exempel, för varje resurseffektivitetsåtgärd bestämde vi oss för huruvida varje enhet reducerad eller sparad skulle orsaka att 100% av en producerad resurs att sparas, eller skulle ha en lägre faktor beroende på dess påverkan på produktion och konsumtion. Det här beslutet var en del av ett samordnat tillvägagångssätt för att hålla våra konsekvensbedömningar till en högre standard och samtidigt som det ledde till rapporterade minskningar av påverkan i förhållande till tillväxten i portföljen, är vi väldigt glada över att ha gjort framsteg på våra metoder och därmed noggrannhet.

Resultat 2017

Besparingar 2017
CO2 utsläpp: 29 711 ton
Vatten: 12 594 306 m3

Besparingar 2016
CO2 utsläpp: 53 470 ton
Vatten: 9 334 632 m3

Swap.com hjälper till att förlänga kläders livstid genom att ge dem en ny ägare - och ersätter därför vanligtvis behovet av att producera ett nytt plagg. Detta är viktigt, eftersom stora mängder energi (vilket motsvarar olika mängder koldioxidutsläpp beroende på geografi), vatten och bekämpningsmedel krävs för att producera och behandla bomull och andra material som utgör våra kläder.

I våra beräkningar tittade vi på hur mycket kläder Swap.com sålde under året och antar att det allt är bomull för enkelhetens skull. Sedan tittade vi på forskning om hur mycket koldioxidutsläpp och vatten som krävs för att göra kläder. Som du kan se har den beräknade effekten minskats för 2017 jämfört med 2016, vilket beror på att vi förfinat vår uppskattningsmetod (den faktiska effekten har sannolikt ökat, eftersom försäljningen har ökat mycket!). I år introducerade vi antagandet att återanvända kläder inte har samma livstid som nya kläder, så en återanvänd vara som säljs är inte densamma som att ta bort behovet av att producera ett nytt objekt. Vi utesluter också effekterna av använda kläder i jämförelsen med nya artiklar, eftersom kläderna som säljs via Swap.com kommer att användas som en ny vara. Detta sänkte signifikant siffrorna för koldioxidbesparingar, men vattenbesparingarna ökade fortfarande eftersom försäljningen ökade.

Besparingar 2017
CO2 utsläpp: –
Vatten: 437 000 m3

Besparingar 2016
CO2 utsläpp: –
Vatten: 253 000 m3

Sofi Filtrations positiva miljöpåverkan är förmodligen det enklaste att förstå: deras självrengörande filter renar vatten till en sådan nivå att vatten kan återanvändas för industriella tillämpningar så att samma mängd nytt vatten inte behöver tas från våra sjöar och floder. Därför omsätts mängden vatten som de behandlar i princip till samma mängd vattenbesparingar. Vi tittar inte på koldioxidbesparingar för Sofi men det behövs mindre energi för att rengöra och recirkulera vattnet på plats jämfört med att pumpa nytt vatten till processen, så om något hade det numret bidragit positivt till deras resultat.

Besparingar 2017
CO2 utsläpp: 121 510 ton
Vatten: 149 563 m3

Besparingar 2016
CO2 utsläpp: 97 854 ton
Vatten: –

Eagle Filters renar inluften i gasdrivna kraftverk, vilket gör turbinbladen renare, vilket i sin tur ökar effektiviteten. Detta betyder att mindre gas behövs för att producera samma mängd elektricitet. Att användanaturgas för att framställa el släpper ut koldioxid. Genom att reducera mängden bränsle som behöver brännas, minskar vi även mängden vatten som behöver användas för att kyla verken (vilket vi räknade in för första gången i år för Eagle och de andra bolagen).

Besparingar 2017
CO2 utsläpp: 654 ton
Vatten: 5 935 m3

Besparingar 2016
CO2 utsläpp: 909 ton
Vatten: –

Byggnader förbrukar cirka 20% av världens energi. Bostads- och kontorsbyggnader, köpcentra - de flesta byggnader - kräver el, uppvärmning och / eller kylning och ventilation för att människor ska kunna leva bekvämt. Nuuka har riktat in sig på lågt hängande frukt, vilket gör befintliga byggnader mer energieffektiva. Lamporna är på och ingen använder dem. Termostatens inställningar är felaktiga. ventilation går sönder luftkonditionering körs när ingen är i rummet; listan fortsätter. Nuuka hjälper stora fastighetsägare att identifiera dessa ineffektiviteter och sänka deras energianvändning. Att producera el i Finland där de flesta av kunderna idag finns innebär fortfarande att bränna fossila bränslen och vatten behövs för att kyla kraftverken. Nuuka uppskattar hur mycket el deras produkt sparar och vi beräknar detta till resursbesparingar. Uppskattningarna av Nuuka kan ses som ganska noggranna, eftersom mjukvaran håller reda på denna data för alla uppkopplade byggnader.

Anledningen till att effekten minskade mellan 2016 och 2017 beror på att elmixen i Finland har blivit grönare och för att vi också inkluderade värmeanvändningen för 2017 (vilket ökade något i Nuuka byggnader för att undvika elanvändning).

Vattenbesparingar ingick inte i våra beräkningar för Nuuka 2016 men börjar i år.

Besparingar 2017
CO2 utsläpp: 618 ton
Vatten: 525 749 m3

Besparingar 2016
CO2 utsläpp: 500 ton
Vatten: –

Visste du att producera mat är en av de mest kol- och vattenintensiva industrier vi har på jorden? Det tar mycket energi och vatten att producera mat och tyvärr blir mycket av den maten bortkastad. Ungefär en tredjedel av all mat som produceras varje år försvinner som avfall. ResQ Club säljer mat som annars skulle kastas av restauranger och minskar därigenom behovet av att producera så mycket mat.

Vi är har tittat på forskning kring hur mycket resurser som används för livsmedelsproduktion för att översätta detta till koldioxid och vattenbesparingar. Förra året visste vi inte mycket om vilken typ av mat som ResQ räddade, men i år har vi mer exakt information om detta (till exempel hur mycket kött såldes) och kunde göra en mer detaljerad uppskattning av besparingar.

Besparingar 2017
CO2 utsläpp: 5 477 ton
Vatten: 14 430 m3

Besparingar 2016
CO2 utsläpp: 5 057 ton
Vatten: –

Enersizes lösning sparar el i de fabriker där den implementeras genom att förbättra effektiviteten tryckluftsystem. Tryckluft använder mycket el, och Enersizes lösning minskar denna konsumtion med upp till 30%. Precis som för Nuuka minskar elförbrukningen det bränsle som behöver brännas och det vatten som används för att kyla kraftverk. Eftersom Enersize arbetar huvudsakligen i fabriker i Kina, där elmixen är mer beroende av kolkraft, är koldioxidbesparingarna större än vid motsvarande installationer i Finland eller Sverige. Eftersom Enersize är ett börsnoterat företag, har deras siffror beräknats baserat endast på publikt tillgänglig information och är en grov och försiktig uppskattning gjord av oss som inte på något sätt tillhandahåller ytterligare information till marknaden.

Total miljöpåverkan

Den totala positiva påverkan för Loudsprings portföljbolag kan sammanfattas enligt nedan. Som vi nämnde ovan, eftersom vi försökt förbättra våra uppskattningsmetoder så mycket som möjligt, har de uppskattade siffrorna inte ökat så mycket, medan den faktiska positiva effekten verkligen har ökat. För alla företag försöker vi även ta hänsyn till alla negativa dimensioner av deras verksamhet, vilket innebär att vi räknar in hur mycket el som använts i deras kontor och produktion, hur mycket pendling de gjorde, hur mycket de använde flyg i sin verksamhet och så vidare.

Besparingar 2017
CO2 utsläpp: 157 969 ton
Vatten: 13 726 983 m3

Besparingar 2016
CO2 utsläpp: 157 773 ton
Vatten: 9 587 000 m3

Hur mycket är då detta?

Koldioxidbesparingarna motsvarar genomsnittliga utsläpp från 28 979 svenskar under ett år. Vattenbesparingarna motsvarar 5 491 olympiska simbassänger, eller samma mängd vatten som används av 106 841 svenska hushåll på ett år.

På företagsnivå är en intressant jämförelse att Eagle Filters, som ligger i Kotka, har sparat betydligt mer koldioxidutsläpp genom att installera sina filter globalt än vad alla invånare i hela staden Kotka släppte ut under året, cirka 121 000 ton sparade av Eagle Filters jämfört med 104 000 ton koldioxidutsläpp i Kotka, där det bor ca 55 000 människor.

Den viktigaste lärdomen för Loudspring är att när våra företag växer sina intäkter (vilket de gjorde, intäkter från vår portfölj ökade med 77% och den ägar-viktade intäkten ökade med 119% under 2017), ökar också den positiva påverkan de har på vår planet och samhället. Faktum är att för varje euro av intäkter släpptes ca 8 kg mindre CO2-ekvivalenter ut och cirka 0,8 m3 vatten behövdes inte tas ut från floder och sjöar. Det här skiljer sig mycket från det typiska företaget, där ju mer du säljer desto mer förorenar du.

Vi är glada över våra företags miljöpåverkan har men vi inser också utmaningarna i att mäta detta på ett så exakt och korrekt sätt som möjligt, och vi kommer att göra vårt bästa för att förbättra det här med tiden. Vi kommer också att göra vårt bästa för att öka våra företags intäkter ännu mer i år, eftersom det i vårt fall är det bästa sättet att ha en positiv inverkan på vår värld.

Vi är på ett sätt stolta att säga att vi är ett av de få (om inte det enda) företaget av vårt slag som presenterar denna typ av data för våra portföljbolag, men å andra sidan skulle vi föredra att inte vara ensamma i denna övning, eftersom det kan vara pedagogiskt och ögonöppnande för många att göra detsamma. Vi är därför glada att dela med oss vår fullständiga metodik till de som vill ha insikter från den och använda den till sitt eget företag eller fond.