Vår påverkan avseende koldioxid och vatten 2016

Tack vare våra portföljbolag har vi lyckats åstadkomma konkreta utsläppsminskningar

Räkna ut din personliga påverkan som aktieägare:

Berätta för andra om din påverkan

Varför gör vi det här

Vårt mål är att förbättra jordens ekosystem genom bolag som löser globala miljöutmaningar.

Det innebär att det är vårt jobb att hjälpa våra portföljbolag att maximera sin positiva påverkan.

Vi vill visa att detta inte bara är en filosofi, och att våra företags verksamhet redan har effekt. Så för att mäta hur väl vi uppnår vårt syfte har vi börjat beräkna vår årliga miljöpåverkan.

Vad vi har gjort

Vi beräknade koldioxideffekten för sex av våra bolag och för Loudspring.

För två av våra bolag (Swap.com och Sofi Filtration) beräknade vi också effekten på vattenanvändning.

Vi har baserat våra beräkningar på den verkliga effekten av det senaste året, det vill säga effekterna av faktiskt sålda varor och tjänster. Inga prognoser, bara faktiska besparingar. Vi tar också hänsyn till de negativa effekterna av verksamheten för varje företag, såväl som våra egen, för att beräkna nettoeffekten.

Hur gjorde vi

Vi har beräknat förra årets utsläpp utifrån de utsläpp som genereras med våra företags lösningar i bruk jämfört de utsläpp som skulle ha genererats om de inte hade använts.

Vi har därefter adderat utsläppen våra bolags verksamheter genererat (t.ex. uppvärmning, el, resor, energianvändning vid produktion av hårdvara eller i fabriksprocesser). Vi lade sedan till Loudspring egna koldioxidutsläpp (vilka kom till stor del från utsläpp på grund av resor).

Varför spelar detta roll?

Det kan vara svårt att förstå miljöpåverkan från en bransch och hur våra företag spelar en roll i det, så låt oss förklara!

SWAP – Fast Fashion vs Pre-Loved

Människor köper mer och mer kläder, som färdats längre och använder dem mindre, det är inte ovanligt att plagg slängs redan efter bara ett par användningar. Den begagnade klädindustrin hinner inte med, och mycket av kläderna hamnar på soptippen.

Den negativa miljöpåverkan av alla dessa nya kläder som vi köper kommer från att odla fibrerna som används i dem, såsom bomull (vanligtvis en bekämpningsmedel och vattenintensiv gröda); syntetiska fibrer (som i huvudsak är en typ av plast framställd av petroleum); läder; och från textilframställningsprocessen. Textilindustrin använder också stora mängder vatten och energi för att färga och bleka textilier.

Swap.com är en effektiv plattform som gör att fler konsumenter lätt kan sälja och köpa begagnade produkter i USA. Att köpa begagnade från Swap.com minskar behovet av nya kläder, vilket innebär att kläder används längre och sparar vatten och energi genom att minska behovet av ny produktion av kläder.

Sofi – Återcirkulera istället för att ta in nytt färskvatten

Sofis bidrag till den globala miljön är lättförståeligt och av stor betydelse globalt. Under de senaste åren har grundvattennivåer sjunkit på grund av överanvändning av vattenresurser, och de senaste åren har långa perioder av torka drabbat platser som Kalifornien, Syrien, Indien och Australien. Men även i länder som är kända för ett överflöd av färskvatten som Sverige är torka ett växande problem. Sofis lösning är ett effektivare självrengörande mikrofilter, vilket kan rena förorenat vatten från industrin för återanvändning i industriella processer. Det minskar det industriella färskvattenbehovet avsevärt.

Eagle Filters – Mer effektiv omvandling av gas till el

Vi är fortfarande beroende av fossila bränslen och kommer att vara under en tid då vi övergår till en "low-carbon economy". Det renaste fossila bränslet när det förbränns är naturgas och dess förmåga att balansera förnybara energikällor på ett flexibelt sätt innebär att det sannolikt kommer att användas under en realtivt lång tid framöver. Genom att rena den inkommande luften till en turbin och därmed minska nedsmutsningen av turbinbladen, ökar Eagle mängden kWh som uppnås av varje gasenhet som förbränns. Detta sänker utsläppen för gaseldade elverk och har en drastisk inverkan på grund av den stora skalan hos de enheter som har installerat Eagle Filters.

Nuuka – Minskar energi som används i byggnader

Byggnader konsumerar omkring 20 av världens energi. Bostads- och kontorsbyggnader, köpcentra - de flesta byggnader - kräver el, uppvärmning och/eller kylning och ventilation för att människor ska leva bekvämt. Nuuka riktar in sig på en lågt hängande frukt, vilket är att göra befintliga byggnader mer energieffektiva. Lamporna är på och ingen använder dem, termostatens inställningar är felaktiga, ventilationskanalerna går sönder, luftkonditionering körs när ingen är i rummet; och så vidare. Nuuka hjälper stora fastighetsägare att identifiera dessa möjligheter till energibesparing och sänka deras energianvändningen.

ResQ Club – Försäljning av måltider som skulle kastats bort

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras varje år blir matavfall. Det är en mycket stor mängd mat och ett ställe där mat slösas bort är i restauranger, där ingredienser måste vara färska, och där tillagade måltiderna ibland inte säljs, utan hamnar i soptunnan. Med ResQ Club kan folk beställa och äta en måltid som skulle ha slängts i stället för att laga mat hemma eller äta en vanlig måltid på en annan restaurang. Minskning av matavfall sänker behovet av livsmedelsproduktion, som bland annat använder bränsle och vatten. Man minskar också energin som då inte behöver användas för att laga en ny måltid.

Enersize - Minskar el som används i tryckluftsystem

En stor majoritet av tillverkningsindustrin använder tryckluftsystem i sina processer. De kräver mycket energi och representerar ungefär 5% av den globala elkonsumtionen. Tryckluftsystem är ofta dåligt underhållna, med ineffektiviteter som luftläckage och över- eller underdimensionerade system. Enersize använder programvara för att hantera tryckluftsystemen, hitta ineffektiviteter och minska energiförlusterna. Resultatet är typiskt 20-30% i sparad el. Detta betyder att mindre el måste produceras och mindre utsläpp. Enersize har en stor inverkan eftersom deras huvudmarknad är Kina - det land som släpper ut mest koldioxid och använder mest kol i världen.