Cleantech Invests portföljbolag i kraftig försäljningstillväxt, genomför nyemission och notering på FN Stockholm samt lämnar ny marknadsinformation

NyheterPressmeddelande

 

Efter att den 7:e December 2015 meddelat marknaden om planerad parallellnotering på Nasdaq First North Stockholm, har styrelsen för Cleantech Invest Plc (“Cleantech Invest” eller “Bolaget”) beslutat att erbjuda en riktad mindre nyemission i Sverige (“Erbjudandet”) samt ansöka om notering av Bolagets A-aktier på Nasdaq First North Stockholm.

Bolaget offentliggör idag en Bolagsbeskrivning i samband med Erbjudandet och den planerade parallellnoteringen. Bolagsbeskrivningen innehåller information som inte offentliggjorts tidigare. I denna pressrelease sammanfattas den informationen.

Motiv för Erbjudandet

Omsättningen i Cleantech Invests portföljbolag har det senaste året växt med ca 200% och Bolaget har tagit stora steg mot sitt strategiska mål att bli Europas ledande Cleantech Accelerator. Denna mindre emission med följande parallellnotering breddar bolagets ägarbas, ökar medvetandet om bolaget i Sverige samt gör Cleantech Invest till en i alla avseenden nordisk Cleantech Accelerator, noterad på två länders aktiebörser.

Detta grepp är ett av många på vägen mot det långsiktiga målet och görs i syfte att öka möjligheterna för långsiktig värdetillväxt. Intäkterna från erbjudandet kommer huvudsakligen att användas för at säkerställa snabb tillväxt i nuvarande portfölj samt i andra hand för att utföra ett mindre antal utvalda små nyinvesteringar.

VD, Alexander ”Bigge” Lidgren: ”Våra portföljbolag presterar extremt väl och jag har svårt att tänka mig en bättre tidpunkt för detta erbjudande mot svenska investerare. Jag tror att svenska aktieägare kommer att vara intresserade att bygga tillväxtbolag som samtidigt löser några av de största globala utmaningarna vi står inför och välkomnar dem varmt.”

Styrelseordförande Lassi Noponen: Denna parallellistning befäster Cleantech Invests närvaro i Sverige. Vi ser ett stort mervärde genom tillgången till den svenska kapitalmarknaden, men med hänsyn till den exceptionellt positiva utvecklingen i några av våra portföljbolag har vi valt att göra en förhållandevis liten emission vid denna marknadsintroduktion. Något som är viktigt för att minimera utspädningen för nuvarande aktieägare.”

Erbjudandet i sammandrag

  • Erbjudandet uppgår till maximalt 1 075 270 nyemitterade A-aktier (”Emitterade Aktier”), motsvarande ca 5,27% av Bolagets aktier och ca 0,91% av antalet röster efter emissionen. I det fall emissionen blir övertecknad kan Bolagets styrelse besluta om emission av ytterligare maximalt 215 050 nya Emitterade Aktier (”Övertilldelningsoption”)
  • Teckningstiden för Emitterade Aktier (”Teckningstiden”) påbörjas 19:e februari 2016 klockan 09:30, svensk tid, och slutar 7:e mars klockan 16:30 svensk tid.
  • Teckningspriset är 9:30 kronor (SEK) per Emitterad Aktie.
  • Bolaget tillförs genom Erbjudandet ca 10 miljoner kronor (SEK) före transaktionskostnader i det fall Erbjudandet blir fulltecknat.
  • Vidare utger Cleantech Invest utan extra kostnad en (1) Optionsrätt (“Optionsrätt”) för varje Emitterad Aktie som tecknas, betalas och erhålls. Två (2) Optionsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad A-aktie för ett teckningspris om 13:00 kronor (SEK) per aktie under en teckningsperiod från 1:e November 2016 – 30:e November 2016. Det maximala antalet utgivna Optionsrätter uppgår till 1 290 320 i det fall att såväl Erbjudandet som Övertilldelningsoptionen blir fulltecknade.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för motsvarande ca 50% av Erbjudandet.
  • Första handelsdag på First North Stockholm förväntas vara 6:e April 2016, med ticker: CLEANT.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

15 Februari 2016 Styrelsens beslut om genomförande av Erbjudandet
15 Februari 2016 Offentliggörande av Bolagsbeskrivningen
19 Februari – 7 Mars 2016 Erbjudandets teckningstid
10 Mars 2016 Meddelande om preliminärt resultat
16 Mars 2016 Sista betalningsdag för Emitterade Aktier
Mars 2016 Utgivande av Emitterade Aktier och Optionsrätter
6 April 2016 Handel med de Emitterade Aktier påbörjas på First North Stockholm
6 April 2016 Handel med Optionsrätterna påbörjas på First North Stockholm

Bolagsbeskrivning

Cleantech Invest har utarbetat en svenskt Bolagsbeskrivning med anledning av erbjudandet. Bolagsbeskrivningen finns tillgängligt på Cleantech Invests hemsida (www.cleantechinvest.com/swe2016), Eminova Fondkommission AB’s hemsida (www.eminova.se ) and G&W Fondkommission AB’s hemsida (www.gwkapital.se), uppskattningsvis från och med 15:e februari 2016.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm, Sweden

Email: info@eminova.se, Tel: 08-684 211 00, Fax: 08- 684 211 29

Web: www.eminova.se

Ej tidigare offentliggjord information

På sidorna 57-59 i Bolagsbeskrivningen lämnas preliminärt uppskattat och oreviderat finansiellt resultat för 2015 i form av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Nedan presenteras de viktigaste delarna för huvuddelen av informationen som ej offentliggjorts tidigare:

Nyckeltal (Preliminära, ej reviderade)

EUR ‘000 Helåret 2015
Omsättning 249
Periodens   Resultat -786
Likvida medel 747
Eget kapital 6 033

Resultaträkning 2015: omsättning och resultat (preliminär, ej reviderad)

Angivet i kEUR (´000 EUR), om ej annat angives.

Omsättning

Bolagets intäkter uppgick till EUR 249k (1-12/2014: EUR 89k).

Kostnader

Material och Tjänster utgjorde EUR 57k (EUR 8k).

Lönekostnader utgjorde EUR 593k (EUR 442k). Lönekostnaderna påverkades av en extraordinär engångspost om EUR 104k med anledning av att föregående VD lämnade Bolaget.

Övriga operativa kostnader uppgick till totalt EUR 315k (EUR 240k).

Av- och nedskrivningar

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till totalt EUR 132k (EUR 94k).

Rörelseresultat

Bolagets rörelseförlust uppgick till EUR 848k (EUR 693k).

Finansiella intäkter & kostnader

Finansiella intäkter uppgick till EUR 69k (EUR 2k) och finansiella kostnader uppgick till EUR 13k (EUR 177k).

Årets Resultat

Nettoförlusten uppgick till EUR 786k (EUR 868k).

Balansräkning 2105: finansiering och investeringar (preliminär, ej reviderad)

Angivet i kEUR (´000 EUR), om ej annat angives.

Portföljbolagens upptagna värde i balansräkningen uppgick till EUR 4 317k. Eget kapital vid periodens slut uppgår till EUR 6 033k.

Portföljbolagens utveckling 2015 (preliminärt uppskattade nyckeltal , ej reviderade)

På sidan 26-53 i Bolagsbeskrivningen presenteras portföljbolagens preliminära uppskattade och oreviderade omsättning för 2015. För vissa portföljbolag presenteras även uppskattad omsättningstillväxt. En sammanställning av portföljbolagens nyckeltal presenteras nedan:

Portföljbolag 1-12/2015 Omsättning,   EUR Antal anställda 2015-12-31 Omsättningsökning   2014-2015
Swap.com (Netcycler Oy) ** 205 297%
Nocart Oy 3 900 000 16 323%
Nuuka Solutions Oy 201 390 8 30%
Savosolar Oy 2-2 500 000 43 >100%
Enersize Oy    93 000 7 50%
Sofi Filtration Oy 250 000 5 114%
Aurelia Turbines Oy - 6 -
Eagle Filters Oy 1 650 000 9 -
Lumeron Oy   - 1 -
Metgen Oy   17 600 14 -
One1 Oy   320 000 5 36%
Oricane 1 136 580 (SEK) 2 -
PlugSurfing 250 000 8 -
Sansox Oy 50 000 8 -
Watty AB 80 000 13 -

** Swaps årsomsättning för 2015 offentliggörs ej. I Bolagsbeskrivningen anges istället SWAPs månadsförsäljning per Januari 2016, som omräknad till helårsbasis uppgår till mer än 10 000 000 USD

Aktiekonvertering

Cleantech Invests styrelse har beslutat att konvertera 300 000 K-aktier tillhörande Flaxi Ky, till 300 000 A-aktier. Konverteringen registrerades den 12:e februari 2016 och handel med de konverterade aktierna kan påbörjas på First North Finland den 15:e februari 2016. Efter konverteringen innehar Cleantech Invest 14 193 707 A-aktier och 5 150 000 K-aktier.

IMPORTANT NOTICE

This release or the information contained therein shall not be distributed, directly or indirectly, in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States. The information contained in this release do not constitute an offer of, or invitation to purchase any securities in any area, where offering, procurement of or selling such securities would be unlawful prior to registration or exemption from registration or any other approval required by the securities regulation in such area. This release is not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations issued by virtue of it. Cleantech Invest has not registered, and does not intend to register, any offering of securities in the United States. No actions have been taken to register the shares or the offering anywhere else than in Finland and Sweden.

The information contained herein shall not constitute an offer of, or invitation to purchase any securities in any jurisdiction. This release is not a prospectus and does not constitute any offer, invitation or investment advice to subscribe for or purchase securities. Investors should not subscribe for or purchase any securities or make any investment decisions referred to herein except on the basis of information contained in a company description issued by Cleantech Invest.

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker: CLEAN

www.cleantechinvest.com

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, VD, Cleantech Invest Plc, tel. +46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

G&W Fondkommission AB är Boklagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Smartius Oy är bolagets juridiska rådgivare för de delar av Erbjudandet som är tillämpbara under Finsk lagstiftning. www.gwkapital.se

Release: