1Q 2017 Sammanfattning Cleantech Invest Plc

Pressmeddelande

Observera att detta inte är en heltäckande rapport av alla händelser under kvartalet, inte heller är det på något sätt en ekonomisk resultatrapport. Det är dock avsett som en sammanfattning av de viktigaste händelserna som är offentliga och som påverkar oss och vår portfölj under kvartalet.

I dessa kvartalssammanfattningar kommer vi inte att kommentera utvecklingen i varje portföljbolag. Vi fokuserar istället på de bolag som har uppnått milstolpar eller haft en utveckling som motiverar att vi omnämner den. För att få en överskådlig bild av våra respektive portföljbolag bör läsaren ta del av ytterligare information såsom den företagsbeskrivning och tillägg till densamma som publicerades under 2016. 

Allmänt

Under Q1 genomförde Cleantech Invest en riktad emission om ca 2.6 MEUR, riktad mot institutionella investerare och investerare som har ett strategiskt värde för bolaget. I erbjudandet utfärdades 933,000 nya A-aktier för ett pris av 2.74 EUR per aktie. Erbjudandet representerar ca 4.1% av aktierna efter emissionen.

Viktiga händelser i portföljbolagen

Första kvartalet av 2017 har passerat, och den starka tillväxten (portföljbolagens sammanlagda omsättning växte 150% under 2016 jämfört med 2015) verkar fortsätta. Några av de viktigaste händelserna inkluderar:

 • Nocarts viktigaste händelse under Q1 var tillkännagivandet av en 200 MUSD anläggning i Shangombo-regionen i Zambia. Betydelsefulla projekt i Kenya, Gambia och ytterligare i Zambia utvecklas också åt rätt håll. För de nya potentiella projekten är finansiering den största utmaningen. Nocart har också expanderat sin globala närvaro genom att registrera företag i Singapore och i Storbritannien. Företaget utvecklar sitt produktutbud för att inkludera portabla energilösningar och mer effektiv styrning av solceller och förgasningsprocesser. I vad som kan bli en ”blue-print” för framtida projekt, har Nocart bjudits in av FN för att tillsammans med flera skandinaviska partners arrangera en demonstrationsanläggning för produktion av solenergi till behövande områden, såsom flyktingläger i Mellanöstern och Jordanien.
 • Efter två år av omfattande tester och utvärdering blev Eagle Filters godkända av företaget som använder mest gasturbiner i världen, Engie, för sin luftreningsteknik. Engie har informerat att man nu kommer att påbörja implementering av Eagles teknik i flera av sina elkraftverk.
 • Swap.com hade både rekordkvartal och rekordmånad under Q1 2017 och fortsätter att växa snabbt. Swap.com passerade även milstolpen att ha 2 miljoner varor till försäljning. Under Q1 har Swap.com skiftat marknadsföringsfokus från betalda sökstrategier till mer varumärkesbaserad marknadsföring, en strategi som varit en starkt bidragande faktor till tillväxten under Q1. Utvecklingen av varumärkesarbetet sammanfattar “the awesomeness of Swap.com” (försök själva översätta detta så förstår ni varför vi har det inom citationstecken) i tre huvudsakliga faktorer: 1) Miljövänlig konsumtion, 2) bra deals for smarta konsumenter, 3) unika fynd från ett lager av flera miljoner varor. Under Q2 fokuserar Swap.com på att genomföra sin fortsatta tillväxtplan. På marknads och affärsutvecklingssidan utvecklar bolaget sitt varumärke för att kommunicera med en bredare  målgrupp. Exempel på detta är den nyligen publicerade “Earth Day” kampanjen.
 • Enersize stängde en nyemission inför senare notering med ca 1.2 MEUR ny finansiering, inkluderande strategiska investerare som Scania Growth Capital och Heinz Dürr Invest. Investerare i denna nyemission förband sig även att tillgodose en betydande del av finansieringen i börsnoteringen. Enersize säkrade ett andra kontrakt med sin nuvarande kund Beijing Opto Electronics för installation i deras andra fabrik i Beijing. Det nya projektet har en tredubbel potential till besparingar jämfört med det nuvarande projektet. Enersize säkrade också två nya installeringskontrakt, ett med BBMG, en av Kinas största leverantörer av byggnadsmaterial, och ett med Foton Cummins, som är ett joint venture mellan det amerikanska fortune 500-bolaget Cummins och Foton Beiqi Motor, som Enersize redan har som kund. Enersize öppnade ett forskningscenter i Lund för att utveckla nästa generations mjukvara för helt automatiserad analys och övervakning av industriella tryckluftssystem.
 • Nuuka Solutions genomförde en nyemission tidigt i Q1, och började rekrytera nyckelpersoner för att accelerera tillväxten ytterligare. Nuuka har förstärkt sitt holländska team, rekryterat en chef för internationell försäljning och marknadsföring baserad i Sverige, och en Director Business Development i Finland. Nuuka startade även sitt tidigare annonserade projekt i Kina med sin lokala partner.
 • Sofi Filtration tog emot sin första volymorder, då tre filtersystem levererades till en partner på energiområdet. Företaget avslutade även ett pilotprojekt för en kund inom gruvindustrin med lyckat resultat. Dessutom initierade Sofi sitt första fält-test för behandling av borrvätska inom oljeindustrin. 
 • Metgen började leverera till sin första kund inom massa- och pappersindustrin och inom biogassektorn.
 • ResQ Club hade en tillväxtsspurt på den svenska marknaden under Q1, där man expanderade till mer än svenska 13 kommuner, fick mer än 15 000 registrerade användare och över 300 partners som tillhandahåller mat, samt nådde närmare 10 000 SEK omsättning per dag i försäljning via plattformen i Sverige. ResQs totala användarbas överstiger nu 100 000 personer, och de har räddat mer än 60 000 portioner bara under Q1 2017. Under Q1 har de även utfört extensiv rekrytering och byggt partnerskap i Centraleuropa för att lägga grunden till snabb expansion.
 • Watty tog emot en order från ett stort elföretag, Solaris, för att utrusta 1000 lägenheter och hus i Chile med Watty. Värdet på projektet är ungefär 200 000 EUR och installationerna startar i Q3. Watty kommer under Q2 att skeppa hårdvara till testkunder i Berlin, München och Stockholm.
 • Aurelia Turbines flyttade till nya lokaler som möjliggör tillverkning av turbiner. Företaget erhöll Tysklands Energy Efficiency Award av DENEFF, den tyska industriorganisationen för energieffektivisering. I Q2 kommer Aurelia att fokusera på att förbereda den nya anläggningen för produktion av turbiner.
 • PlugSurfing utökade antalet laddstationer möjliga att betala via dem med 14 % under Q1 jämfört med förra kvartalet. Antalet laddsessioner via Plugsurfing har ökat med 71 % under Q1 jämfört med förra kvartalet, och med 350 % jämfört med Q1 2016.
 • Savo-Solar tog emot order från Finland och Sverige och slutförde i början av året finansieringen för att fördubbla produktionen i Mikkeli-fabriken. Efterfrågan på större solvärmesystem på marknaden växer i Europa, och med en stark marknadsposition, försett med utmärkta referenser från Danmark, så ses Savo-Solar av kunderna som en av aktörerna med högst potential. Kunderna förväntar sig också mer kompletta system, och för att möta dessa krav har företaget förstärkt sin kapacitet inom försäljning och systemdesign, och rekryterat ny personal för detta i både Danmark och Tyskland. 

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500