1Q 2018 Summary Loudspring Plc

Pressmeddelande

Loudspring Plc

Pressrelease

20 April 2018 8:30 (EET)

Observera att detta inte är en heltäckande rapport av alla händelser under kvartalet, inte heller är det på något sätt en ekonomisk resultatrapport. Det är dock avsett som en sammanfattning av de viktigaste händelserna som är offentliga och som påverkar oss och vår portfölj under kvartalet.

I dessa kvartalssammanfattningar kommer vi inte att kommentera utvecklingen i varje portföljbolag. Vi fokuserar istället på de bolag som har uppnått milstolpar eller haft en utveckling som motiverar att vi omnämner den.

För att få en mer fullständig bild av individuella portföljbolags verksamheter finns ytterligare dokument såsom företagsbeskrivning som publicerades 2016 och tillägg till denna. Dessa är tillgängliga på loudspring.earth/share/governance .

Betydande händelser

PlugSurfing förvärvades fullt ut av Fortum i mars 2018. Båda parterna enades om att inte uppge försäljningsvärdet. Loudspring ägde 3,1% av PlugSurfing innan försäljningen returnerade det investerade kapitalet och gav en årlig avkastning på cirka 18% under tiden som företaget var i Loudsprings portfölj.

Nocart statusuppdatering avseende projekt och kundfordringar gavs i mars 2018. Nocart VD Vesa Korhonen informerade om att Zambia-projektet har upplevt vissa förseningar och det sannolikt kommer att avvika från det ursprungliga tidsschemat. Nocart tillkännagav också att det tidigare kommunicerade 14 MUSD 10MW solkraftverket projektet i Kenya har påbörjats och löper enligt plan.

Huvudmarknader: Finland, Asia, Africa.  

Eagle Filters investering och köp med Loudspring aktier meddelades i januari 2018. Loudspring förvärvade en majoritetsandel i Eagle Filters. Efter transaktionen ägde Loudspring 63,4% av Eagle Filters, upp från 34%. Avtal har gjorts med Eagle Filters och dess nuvarande ägare som ger Loudspring möjligheten att öka ägandet ytterligare upp till 80%. Eagle Filters intäkter under Q1 / 2018 har haft exceptionellt stark tillväxt, baserat framförallt på återkommande kunder. Rekrytering av extra försäljning och teknisk säljsupportpersonal pågår.

Huvudmarknader: Europa, Nord och Sydamerika, Asien och Afrika

Nuuka Solutions erhöll ett lån från Loudspring i december 2017. Lånet inkluderar en rätt att konvertera lånet till aktier tidigast i mars 2018. Om konverteringen (inklusive upparbetad ränta) genomförs så blir Loudspring majoritetsägare i Nuuka. Q1 har varit ett hektiskt kvartal för Nuuka. Bolaget har implementerat deras nya generation av smart building-analys på två nya projekt i Holland och fortsatt att skala upp verksamheten i Norden. Under Q2 eftersträvar Nuuka att tillkännage ett antal nya kunder och fortsätta att växa och utveckla sin affär i såväl Norden som i Benelux.

Huvudmarknader: Finland, Holland, Sverige och USA

ResQ Club finansieringsrunda leddes av Loudspring i Januari 2018. Loudspring andel i ResQ Club är nu 19.4% fullt utspätt.  ResQ Club växte sin månatliga försäljning över plattformen med 8,5% under Q1. Tillväxten var något svagare än förväntat beroende på stagnation under februari. Anledningarna till detta var: temporär negativ PR storm i Finland och operativa förändringar i Tyskland. I slutet av mars var bolaget tillbaka på prognosticerad tillväxttakt. Vidare har de operativa förändringarna i Tyskland fört kostnadsstrukturen ner till hållbara nivåer för den marknaden vilket visar sig när det gäller burn-rate för bolaget i sin helhet från mars och framåt. Beträffande partnerskap så har Q2 handlat om att implementera nya försäljningsprocesser med nya verktyg i både Sverige och i Tyskland vilket syftar till att accelerera expansionen till samma nivåer som i Finland. Vidare så ligger fokus också på nya sätt att använda ResQs produkt i livsmedelsbutiker och med restaurangkedjor.

Huvudmarknader: Finland, Sverige, Tyskland och Holland

Sofi Filtration slutförde framgångsrikt industriprojekt för storskaliga Sofi Filter system i Finland. Sofi fortsatte också att testa tillämpningar i USA, genom nätverkande med både slutanvändare och marknads-partners och har förberett för demo i industriskala rörande Olja&Gas samt gjorde en marknadsstudie för USA med en potentiell finansieringspartner. Sofi Filtration är alltmer erkänt globalt med förfrågningar från USA, UK, Kina, Chile m.fl. Under Q2 eftersträvar Sofi att avsluta affärer utifrån pilotprojekt och ingå överenskommelser med en strategisk partner.

Huvudmarknader: Finland, USA

Enersize har haft flera betydande händelser under Q1 2018. Den största var tillkännagivandet av ett tekniskt genombrott som möjliggör automatisk visualisering och analys av kompressorsystem på ett effektivare sätt. Detta har direkt implementerats i existerande projekt och kommer att innebära positiva effekter inom flera områden. Två patentansökningar har lämnats in för att skydda denna innovation. Enersize har också rekryterat en Vice President för Kinamarknaden och stängt ett vinstdelningsavtal med det tyska företaget Dürr AG. Som Enersize tidigare kommunicerat förväntas ett antal pågående installationsavtal gå in i vinstdelningsfas under Q2.

Huvudmarknader: Kina, Finland, Tyskland och Sverige

Swap.com har vuxit kraftigt även om tillväxttakten har avtagit 2017 då bolaget fokuserat mer på att uppnå vinst genom att höja avgifter och minska på marknadsföringsutgifter. Intäkterna 2017 var ca €14. Ledningen fokuserar fortfarande på att uppnå vinst framför kraftig tillväxt. Med fler än 2 miljoner unika föremål så är nu Swap.com den största online-butiken för begagnat i USA.

Huvudmarknad: USA

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, bigge@loudspring.earth

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 08:30 CET.