Allokering av teckningsoptioner tillhörande Cleantech Invest Plc optionsplan 2-2016

Pressmeddelande

På Cleantech Invest Plc ("Cleantech Invest" eller "Bolaget") extra bolagsstämma den 9.3.2016 bemyndigades Bolagets styrelse att utge to teckningsoptioner till nyckelpersoner I Bolaget motsvarande teckning av max 1,000,000 A-aktier vids fullt utnyttjande. Baserat på ovanstående bemyndigande och I enlighet med de villkor däri definierat, beslutade styrelsen i Cleantech Invest den 10 June 2016 om en optionsplan som medger utgivande av optioner motsvarande teckning av 1,000,000 A-aktier vid fullt utnyttjande (optionsplan 2-2016).

Bolagets styrelse har beslutat att allokera 806,000 teckningsoptioner tillhörande optionsplan 2-2016 till nyckelpersoner av Cleantech Invest. Teckningsoptionerna allokerats till ledningsgrupp medlemmar enligt förljande: VD Alexander Lidgren 400.000 teckningsoptioner, Lassi Noponen 200.000 teckningsoptioner, Tarja Teppo 100.000 teckningsoptioner och Timo Linnainmaa 100.000 teckningsoptioner.

I enlighet med bemyndigandet vid extra bolagsstämma den 9.3.2016, är teckningspriset per aktie EUR 1,00 och teckningsperioden 1.7.2016 – 31.12.2025 för teckningsoptioner 2-2016A, 1.7.2017 – 31.12.2025 för teckningsoptioner 2-2016B och 1.7.2018 – 31.12.2025 för teckningsoptioner 2-2016C. Dock, skall teckningsperioden inte inledas för teckningsoptioner 2-2016A förrän det volymviktade  medelvärdet av Bolagets A-aktie på First North Finland överstiger EUR 1,75 under (4) på varandra följande veckor, för teckningsoptioner 2-2016B skall teckningsperioden inte inledas förrän det volymviktade  medelvärdet av Bolagets A-aktie på First North Finland överstiger EUR 2,25 under fyra (4) på varandra följande veckor, och för teckningsoption 2-2016C skall teckningsperioden inte inledas förrän det volymviktade  medelvärdet av Bolagets A-aktie på First North Finland överstiger EUR 3,00 under fyra (4) på varandra följande veckor.

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500