Cleantech Invest Plc nyemisson tecknad mer än 3.5 gånger

Pressmeddelande

Cleantech Invest Plc (“Cleantech Invest” eller “Bolaget”) har under perioden 19 Februari och 7 Mars 2016 genomfört en emission av A-aktier med tillhörande teckningsoptioner (“Erbjudandet”).  Aktieemissionen genomfördes för att bredda företagets ägarbas samt öka medvetenhet om bolaget i Sverige. Erbjudandet på 1,075,270  nya aktier (cirka 10 MSEK) har tecknats till 363% av 1233 nya aktieägare, vilket uppskattningvis dubblar antalet aktieägare i bolaget. Styrelsen har därför beslutat att utnyttja möjligheten till ytterligare tilldelning av 215,050 aktier vilket ökar emissionens storlek till totalt cirka 12 MSEK.

Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest: “Det är ingen överdrift att säga att vi har blivit väldigt positivt bemötta av investerare under vår roadshow. Att vara delaktig i en samling bolag vars mål är att lösa några av de största globala utmaningarna i modern tid är uppenbarligen spännande. Vi är glada att intresset var stort, och att vi nu har nu en bra bas av aktieägare som följer vår utveckling på nära håll, en utveckling vi är övertygade om kommer vara väl värd att följa.“

Lassi Noponen, Styrelseordförande: “Jag vill tacka alla nya aktieägare för ert förtroende för Cleantech Invest. Vi fokuserar på Nordiskt samarbete och det har varit framgångsrikt. Förstärkta med en svensk aktieägarbas samt nya resurser kommer vi att fortsätta stödja våra snabbt växande företag och utveckla vår verksamhet mot att bli Europaledande.”

Den 10 Mars 2016 beslutade Cleantech Invests styrelse om tilldelning av aktier samt om godkännande av teckningen av Erbjudandet i enlighet med tilldelningen. Godkännande av teckningsanmälningar är villkorad betalning för de tilldelade aktierna senast den 16 Mars. Erbjudandet innebär att antalet aktier i Cleantech Invest ökar med 1,290,320. Efter Erbjudandet kommer det totala antalet aktier  att vara 20,634,027. Om även de, i samband med Erbjudandet, utfärdade teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier ökar bolagets antal aktier med ytterligare 645,160.

Cleantech Invest kommer att erhålla cirka 12 MSEK i emissionslikvid (före transaktionskostnader för Erbjudandet, vilka ersätts av Bolaget). Ytterligare, upp till cirka 8,4 MSEK kan erhållas i November 2016 om de nytecknade optioner som emitterats i samband med Erbjudandet utnyttjas.

De nytecknade aktierna väntas vara registrerade i det Finska Handelsregistret den 29 Mars 2016 och kommer att levereras till tecknare genom Euroclear Sweden AB´s system för värdepappersförvaring, uppskattningsvis under vecka 14, 2016. Bolaget kommer att ansöka om sekundärnotering av deras A-aktier på First North Sweden. Handel med A-aktier förväntas påbörja den 6 April 2016 under ticker “CLEANT”.

Teckningsoptioner som tecknats i Erbjudandet kommer att levereras till tecknare genom Euroclear Sweden AB´s system för värdepappersförvaring, uppskattningsvis under vecka 14, 2016. Bolaget kommer ansöka om notering för Teckningsoptionerna som tecknats i Erbjudandet på First North Sverige . Handel i Teckningsoptionerna förväntas påbörja den 6 April 2016 under kortnamnet " CLEANT TO1A".

Kort om Cleantech Invest


Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Portföljbolagen är aktiva inom energi- och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi och baserade i Finland, Sverige och Tyskland. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet. Bolaget är listat på First North Finland under ticker: CLEAN

www.cleantechinvest.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande eller informationen häri får inte distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller USA. Informationen i   detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva några värdepapper i något område där erbjudande, anskaffning eller försäljning av sådana värdepapper skulle vara i strid med lag, utan registrering eller undantag från registrering eller annat godkännande som krävs enligt värdepappersregleringen i sådant område. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt U.S. Securities Act från 1933 i gällande lydelse, samt de regler och förordningar som har utfärdats med stöd av den. Cleantech Invest har inte registrerat, och har inte för avsikt att registrera, något erbjudande av värdepapper i USA. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera aktierna eller Erbjudandet någon annanstans än i Finland och Sverige.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva några värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och utgör inte något erbjudande, någon inbjudan eller investeringsrådgivning om att teckna sig för eller förvärva värdepapper. Investerare bör inte teckna sig för eller förvärva några värdepapper eller fatta några sådana investeringsbeslut som avses häri, utom de som baseras på information i ett prospekt som ges ut av Cleantech Invest.

Rådgivare

G&W Fondkommision är finansiell rådgivare åt Bolaget under Erbjudandet. Advokatfirman Delphi bistått G&W med legal Due Diligence. Smartius Oy är juridisk rådgivare åt Bolaget avseende de delar av Erbjudandet som relaterar till Finsk lagstiftning. Access Partners är Bolagets Certified Advisor.

För mer information

Alexander Lidgren, VD
Telefon: +46 73 66 01007 E-mail: bigge@cleantechinvest.com

Tarja Teppo, Investor Relations
Telefon: +358 50 599 6828 E-mail: tarja.teppo@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500

Release: