Loudspring - strategiuppdatering, nästa steg och framtida utblick

Pressmeddelande

I januari 2015 bestämde vi oss för att i slutet av 2017 vara den ledande europeiska Cleantech-acceleratorn. Vi har levererat enligt den planen och är väl på väg att nå de mål vi satte upp. Med slutet av året i sikte ser vi ett antal saker vi kan göra som skulle ge aktieägarvärde men som är beroende av att vi uppdaterar vår strategi. Vi har följaktligen fattat beslutet att redan nu publicera denna strategiuppdatering. Detta dokument belyser bakgrunden till den uppdaterade strategin och sätter scenen och målen för de kommande tre åren.

Sammanfattning 

Traditionella industriföretag konsumerar typiskt mer naturresurser när de växer. Cleantech Invest (framöver "Loudspring") är unikt i att ju mer våra energi- och resurseffektivitetsföretag växer desto mer naturresurser (mineraler, förnyelsebara resurser, ren luft och klimat, rent vatten och biologisk mångfald) sparar vi. Vi har bestämt oss för att omvandla oss från en investerare/accelerator till ett företag som sparar naturresurser genom att maximera intäkter, med innehav som varierar från (de nuvarande) minoritetsandelar till majoritetsinnehav som kommer att utgöra kärnan i vår grupps verksamhet i framtiden. Det innebär att vi i stället för att alltid söka en exit ur portföljbolagen också kommer att sträva efter att konsolidera utvalda verksamheter till vår grupp, vilket resulterar i majoritetsägande eller till och med helägda affärsenheter. Vi kan också överväga att förvärva externa företag. Vi avser att förvärva majoritetsägande i företag som är lönsamma på kort till medellång sikt, och som har relativt blygsamma behov av extra kapital.

Vi kommer att fortsätta investera i existerande och nya portföljbolag och i många fall kommer vi till slut att söka en exit. I vår portfölj av minoritetsbolag kommer vi att acceptera högre risk, eftersom avkastningen när de lyckas, kan vara extremt hög, Vi kommunicerade nyligen en exit som genererade 11.3 gånger pengarna och ser potential för ännu högre avkastning bland nuvarande innehav. Samtidigt kommer vi i vår egen verksamhet att skapa ett globalt företag med fokus på att spara naturresurser och som direkt påverkar vår egen vision, strategi och intäkter. Vi tror att vi genom att bygg och leda majoritetsägda företag är det möjligt för oss att generera mycket mer värde på lång sikt jämfört med en traditionell investmentansats.

Övergången kommer att ske gradvis och vi kommer att arbeta tillsammans med våra nuvarande entreprenörer och möjliga förvärv för att se om det finns en ekonomisk, strategisk och kulturell passform med vår kärnverksamhet. Konsolidering kommer att generera en mängd möjligheter som sträcker sig från synergier i kundförvärv till effektiva inköp, kapitalkostnad och rekrytering.

Traditionella industriverksamheter konsumerar typiskt mer resurser ju mer de växer. Loudspring är unikt i bemärkelsen att ju mer vi växer desto mer naturresurser sparas och som ett slutresultat vill vi bli en ledande industriell aktör inom utvalda affärsområden och spara maximala mängder naturresurser samtidigt som vi maximerar värdet till våra aktieägare.

Vår bakgrund

Ekosystemens försämring på grund av mänsklig aktivitet är ett universellt problem för vår generation. Cleantech Invest har bekämpat detta genom att söka upp, investera i och implementera nordiska lösningar på de globala marknader där de kan ha maximal positiv inverkan.

Sedan vår senaste strategiuppdatering har vi prioriterat våra nuvarande portföljbolags internationella tillväxt. Detta har gjort det möjligt för oss att bli mer involverade i våra portföljbolag och kraftigt påverkat ett stort antal ledarskaps- och strategiska beslut som fattats av våra portföljbolag. Vi utför inte längre enbart styrning från styrelsenivå i portföljen, utan engagerar oss i områden som rekrytering, affärsmodeller, finansiering internationell tillväxt och kommunikation. Dessutom har vårt mer fokuserade tillvägagångssätt gjort det möjligt för oss att fördela en mer betydande del av vårt tillgängliga kapital till de nuvarande portföljbolagen. Vi har därför kunnat dramatiskt påskynda portföljbolagstillväxten ((deras sammanlagda försäljning har växt med över 110% i snitt per år sedan 2014) vilket även maximerar deras positiva miljöpåverkan genom att spara maximala mängder naturresurser, i enlighet med vår strategi.

Det huvudsakliga värdeskapandet för aktieägare är den fortsatta värdestegringen av vår aktie. Sedan Cleantech Invest noterades under 2014 har aktiekursen ökat mer än 50 % per år och vi är medvetna om att marknaden förväntar sig att vi ska leverera hör värdetillväxt. Utöver aktieägarvärdet strävar vi efter att leverera samhällsvärde. Huvudformen, som vi också mäter och kommunicerar, är den positiva miljöpåverkan våra företag har genom att uppnå besparingar i naturresurser; energi, koldioxidutsläpp och färskvatten, minskad användning av bekämpningsmedel, ökad användning av förnybar energi och minskad användning av mineraler och jordbruksmark.

För att fortsätta uppnå och överträffa våra ambitiösa tillväxtmål genomför vi följande strategiska förändringar.

Nytt Namn och Ny Identitet: Loudspring

Vi publicerade den åttonde november 2017 ett separat meddelande om vårt nya namn och vår identitet. (http://www.cleantechinvest.com/nyheter/category/1/cleantech-invest-blir-loudspring)

Ett nytt tillvägagångssätt: Ett företag med en egen vision för framtiden, att spara naturresurser

Vårt track record visar att vårt direkta operativa engagemang i våra portföljföretag har varit avgörande för deras finansiering, förvaltning och framgångsriks tillväxt. Vårt operativa engagemang har ökat stadigt under åren och vi tänker nu intensifiera det.

Hittills har vi undvikit att äga mer än 50 % av innehav. Det är vår uppfattning att detta inte genererat maximal utväxling för våra aktieägare, speciellt inte om man ser det i relation till vår arbetsinsats i bolagen. Vi har också setts som ett holdingbolag eller ett investmentbolag med den medföljande stigmatiseringen av att bli värderade därefter, trots den nyckelroll vår egen verksamhet har i skapandet av framgångsrika portföljbolag.

Vi ändrar nu strategi och kommer aktivt att se över möjligheten att öka vår exponering i ett antal snabbväxande marknadsmöjligheter samt rikta ökat fokus och kapital på vår nuvarande portfölj av företag som är verksamma på dessa marknader. Vi har noggrant identifierat de företag där vi ser störst tillväxtmöjlighet och söker aktivt möjligheter att öka vårt ägande i dessa dem.

Dessa förändringar av policy och ägande kommer över tiden att resultera i att Loudspring blir ett operativt företag som sparar naturresurser genom intäkter. Ju mer vi kan växa desto mer naturliga resurser sparas. Loudspring är inte längre ett vanligt holdingbolag med en portfölj av företag, utan ett operativt företag med affärsenheter (eller dotterbolag) samt en venture-enhet.

Utöver det ökade ägandet i utvalda portföljbolag kommer vi också att börja arbeta parallellt med ledningsgrupperna och ta en mer hands-on roll i verksamheterna. Från portföljbolagens perspektiv kommer de, genom Loudspring, att få avgörande tillväxtkompetenser såsom internationalisering, försäljning, investerarrelationer och kommunikation samt tillgång till kapital. Utöver verkställande stöd kommer konsoliderade portföljbolag också att dra nytta av resursdelning och samarbete mellan varandra, eftersom de kommer att agera närmre varandra.

Vi har efter stor eftertanke tagit detta beslut för att framöver fullt ut fånga den finansiella uppsida som kommer att skapas till följd av det grundarbete vi har gjort med vår nuvarande portfölj och vi är övertygade om att tiden för att initiera denna förändring är nu.

Marknader redo för förändring: Hög potential för att spara naturresurser

Vi tror att det sker en strukturell omvandling inom flera marknader. Omvandlingen skapar möjligheter att med förhållandevis låga kapitalbehov förändra äldre industrier med innovativa lösningar. Det finns nya sätt att leverera tjänster och en övergång till mer miljövänliga lösningar på de marknader där våra företag verkar och upplever en stark tillväxt. Under de senaste fem åren har kostnaden för mer miljövänliga alternativ minskat radikalt och vi ser samtidigt genom tillväxten i våra bolag såsom Swap.com, Plugsurfing och ResQ Club att konsumenternas vilja att använda dessa lösningar stadigt ökar.

Exempel på marknader som är redo för omvandling är;

 • Tillverkande industri där den minskade kostnaden för sensorer, processorkraft och Internetanslutning har gjort det möjligt att mäta, hantera och optimera energianvändning, vilket öppnar enorma möjligheter för energieffektivisering som inte har varit tillgängliga tidigare.
 • Fastigheter, där den smarta byggnaden nu äntligen ersätter det som tidigare endast betraktades som "egendom".
 • Energi, där installering av förnybara energikällor i flera scenarion nu är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet för mycket av den nya eltillförsel som byggs, och där Afrika, med ökad befolkning och stark BNP-tillväxt i kombination med extremt låg tillgång till el (för närvarande 43 % av befolkningen), leder vägen;
 • Livsmedelsproduktion och distribution, där omkring 88 miljoner ton mat slängs årligen i EU enbart, med tillhörande kostnader uppskattade till 143 miljarder euro. Och
 • mode, där 85 miljarder kronor kläder slängs varje år, bara i USA.

Vår nuvarande portfölj är, och vi säger detta med stor stolthet, ledande på många av dessa fronter. Vi ser (för att nämna några) att Swap.com kan leda övergången till ett radikalt annorlunda sätt att konsumera, förlänga livslängden på kläder avsevärt och göra andrahandsmarknaden större än marknaden för nya produkter. ResQ Club erbjuder felfria måltider som annars skulle ha blivit bortkastade. Nocart har en del i elektrifieringen av den Afrikanska kontinenten och Nuuka ökar värdet av fastigheter samtidigt som de minskar deras energiförbrukning.

Vi ser en liknande tillväxt i flera andra segment inom energi och resurseffektivitet och vi fortsätter att se Norden som världens teknologiska tillväxtmotor för miljövänlig teknik (se http://nordic.businessinsider.com/denmark-finland-and-sweden-are-the-worlds-best-at-clean-technology-innovation-2017-6/), endast utmanad av Kalifornien. Norden ger oss en unik plattform för vår affärsverksamhet. 

Nästa steg och framtida utblick 

Ingen enskild geografisk plats kan själv hantera våra globala miljöutmaningar. Därför har vi valt att maximera vår påverkan genom att göra detta till en global insats för att spara naturresurser. Loudspring fortsätter att öka sin internationella räckvidd, antingen genom vår egen närvaro eller partnerskap. Vi kommer dock att vara fokuserade på Nordiska bolag.

Du gör det du mäter. Vi har börjat analysera och kommunicera den miljöpåverkan vi har och vi ser Loudspring som ett företag där huvudverksamheten är att har en påtaglig positiv inverkan på våra ekosystem genom att spara naturresurser och där affärsidén är att göra den positiva miljöpåverkan så stor som möjligt.  

Vår aktieägarskara har vuxit till +5000 och ett ökande antal personer är följer vår verksamhet. I 2018 avser vi att lägga mer tid och ansträngning på att nå ut till nya potentiella investerare och intresserade delägare.

Vi har bland annat fastställt följande strategiska mål som ska uppnås senast 2020:

 • Egna företag: Gå efter globalt ledarskap i noggrant utvalda marknadsområden genom att konsolidera två eller flera portföljbolag till majoritetsägda eller helägda dotterbolag/affärsenheter; 
 • Utveckla en eller flera av våra affärsenheter till god lönsamhet och en källa till betydande vinstutdelningar. 
 • Venture enhet: Uppnå tre eller flera framgångsrika exits med mycket hög avkastning på investerat kapital. 
 • Påverkan: Fortsätta att snabbt öka vår positiva miljöpåverkan och omvandla Loudspring till en internationellt erkänd förebild inom det. 
 • Aktieägarvärde: Fortsatt fokusering på aktiens värdestegring som huvudmedel för att skapa aktieägarvärde; 
 • Utvärdera en möjlig flytt till huvudlistan på Stockholm och/eller Helsingforsbörsen. 
 • Upprätta närvaro på ytterligare tillväxtmarknader runt om i världen; och 
 • Söka och snabbt skapa värde av nya möjligheter i hur vi hanterar våra naturresurser 

Genom att titta på företag som vi strävar efter att efterlikna har vi sett att endast genom att ta en aktiv roll har ledare inom sina respektive områden kunnat diktera och skapa sin vision för framtiden. Vår nya strategi tillåter oss att göra just det. Över tiden har tillväxten hos ett antal företag motsvarat hur mycket inflytande vi har haft över dem och hur mycket resurser vi har lagt på dem. Våra resultat talar för sig själva och genom ökat ägande i ett antal av våra företag ser vi att våra resultat inom tillväxt och miljöpåverkan faktiskt kan förbättras ytterligare.

Genom denna strategiska förändring tar vi nu oss till nästa nivå av tillväxt genom en stegvis omvandling till en grupp som direkt påverkar vision, strategi och intäkter i sina innehav.

År 2020 syftar Loudspring till att vara ett företag med ett gemensamt syfte: att spara naturresurser. Vi tror att när vi lyckas med det bygger vi samtidigt aktieägarvärdet.

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500