Sammanfattning Q1 2016 Cleantech Invest

Pressmeddelande

Detta är den första av våra kvartalssammanfattningar. Observera att detta inte är en heltäckande rapport av alla händelser, inte heller är det på något sätt en ekonomisk resultatrapport. Det är dock avsett som en sammanfattning av de viktigaste händelserna som är offentliga och som påverkar oss och vår portfölj under kvartalet.

I dessa kvartalssammanfattningar kommer vi inte att kommentera utvecklingen i varje portföljbolag. Vi fokuserar istället på de bolag som har uppnått milstolpar eller haft en utveckling som motiverar att vi omnämner den. För att få en överskådlig bild av våra respektive portföljbolag bör läsaren ta del av ytterligare information såsom det prospekt som publicerades tidigare i år. 

Övergripande kommentar

Under Q1 2016 har investeringar och investeringsbehov inom miljöteknik varit högt på den publika agendan samtidigt som Cleantech Invests portföljbolag har haft en positiv internationell marknadsutveckling. Investeringar i miljörelaterade lösningar görs i allt större utsträckning på marknadsbaserade villkor baserat på deras kostnadsfördelar och strategiska betydelse. Nuvarande marknadsförhållanden ger bra förutsättningar för Cleantech Invests portföljbolag att framgångsrikt implementera sina tillväxtstrategier och vi är nöjda med utvecklingen i många av våra bolag. I flera fall, såsom för Nocarts decentraliserade energisystem, förväntar sig kunden projektfinansiering som en del av leveransen. Att säkerställa den projektfinansieringen är därmed en nyckelkomponent för att underlätta försäljningstillväxt. Detta är ett område som skulle kunna förbättras för flera av bolagen i vår portfölj. Att finansiera förnyelsebar energiproduktion och energieffektivitetsprojekt är dock en stor och erkänd möjlighet för institutionellt kapital, och Cleantech Invest har som ett strategiskt mål att förbättra förutsättningarna för att finansiera våra portföljbolags kundprojekt.

Cleantech Invest - noterade även i Sverige

Vi genomförde en övertecknad nyemission där Cleantech Invest attraherade 12 miljoner kronor inför noteringen av Cleantech Invest på First North Sverige. Orsaken var att bredda vår ägarbas och öka kännedom om oss i Sverige. Nyemissionen tecknades mer än 3,5 gånger och vi har nu mer än 1200 nya svenska investerare. Utöver emissionslikviden kan ytterligare 8,4 miljoner kronor komma att tillföras Cleantech Invest om de till aktierna tillhörande optionsrätterna utnyttjas. Optionerna har ett lösenpris på 13 SEK/aktie. Aktien är nu noterad på First North Sverige under kortnamnet "CLEANT A".

Nya kandidater med starka meritförteckningar tas in för övergång till oberoende styrelse

Cleantech Invest har tre nya kandidater som avses att väljas in i styrelsen vid årsstämman den 20:e april. Vid inval av dessa kommer styrelsen att bestå av en majoritet av oberoende medlemmar.

Matti Vuoria: ordförande i styrelsen för byggföretaget YIT, tidigare styrelseledamot i flera stora företag som Stora Enso, Wärtsilä, Sampo, Orion och Danisco (Danmark) samt Nordiska Investeringsbanken. Tidigare ordförande i Fortum.

James Penney: ordförande i Londonbaserade Darwin Property Investment Management Limited. Europeiska Pension Awards "Alternative Investment Manager-of the Year", LAPF Investment Awards "Alternatives Manager of the Year".

Peter Carlsson: ängelinvesterare, rådgivare och entreprenör. Före detta Vice President, Supply Chain TESLA. Senior Vice President NXP Semiconductors, inköpsdirektör Sony-Ericsson.

Lassi Noponen och Thomas Bengtsson föreslås för omval till styrelsen.

Väsentliga händelser i portföljbolag

Sofi Filtration och Aurelia Turbines lyckades båda attrahera kapital genom framgångsrika nyemissioner. Cleantech Invests totala ägande i Sofi Filtration är 21,9% efter genomförd emission (tidigare 23,1%), och 3,4% i Aurelia Turbines (tidigare 3,8%).

Aurelia Turbines utvecklar högeffektiva gasturbiner för distribuerad energiproduktion. Efter  framgångsrik utveckling och mycket aktiv kommunikation med sin målgrupp, har bolaget tecknat de tre första leveranserna och går nu vidare mot slutprovning av produkten och installationer hos kunder.

Sofi Filtration har utvecklat ett självrengörande filter som kan rena stora strömmar av vatten innehållande fina partiklar, vilka är svåra att behandla med traditionella metoder. Sofi Filtration expanderar nu internationellt och har sedan finansieringsrundan genomfördes inlett expansion till den amerikanska marknaden.

Nocart har erhållit kontrakt om 12,8 MEUR under Q1. Detta motsvarar mer än tre gånger bolagets totala intäkter under 2015.

Swap.com har fortsatt växa starkt. Månatliga intäkter har under det första kvartalet överstigit 1MUSD. Swap.com har nu det största urvalet av varor inom “online consignment” i USA och hjälper ett allt större antal Amerikanska familjer spara pengar samtidigt som de gör en insats för miljön. Swap.com har potential att bli ledande inom sitt segment på den snabbt växande marknaden för “online consignment” men det bör också nämnas att företaget är i behov av ytterligare finansiering under 2016 för att kunna implementera sina tillväxtplaner.

Savo-Solar har vunnit två nya kontrakt i Danmark. Ett för att leverera en solfångarpark i Søllested, Danmark, vilket värderas till 0.7 MEUR, och ett till Jyderup fjärrvärmeverk, värderat till 1,5 MEUR.

Enersize kommer att genomföra ett stort energieffektivitetsprojekt för den kinesisk bil & lastbilstillverkaren Beiqi Foton Motor Co. (Foton), vid deras fabrik i Peking. Målet är 20-25% energibesparing för fabrikens tryckluftssystem, med en uppskattad besparingspotential på 1 MEUR under den fyra år långa avtalsperioden. Foton producerar mer än 70.000 fordon per år och driver mer än 10 liknande fabriker i Kina. Avtalet markerar en betydande öppning i den kinesiska bilindustrin för Enersize och kommer vid en tidpunkt då företaget förhandlar flera större projekt med ett antal biltillverkare i Kina.

Watty gör sitt första projekt med Brittiska hem tillsammans med en ännu icke namngiven lokal partner. Företaget ser detta som ett bra sätt att anpassa sina elmätningsalgoritmer för förhållandena i Storbritannien, en sak som bolaget redan lärt sig är att de har högre användning av vattenkokare än något annat Europeiskt land!

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

Contact information

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500

Release: