Teckningsperiod för Cleantech Invest Plc’s teckningsoptioner (TO1 A) startar

Pressmeddelande

I samband med Cleantech Invest Plc ("Cleantech Invest" eller "Bolaget") notering på First North Stockholm under perioden between 19 February and 7 March 2016, genomförde Bolaget en emission, varvid teckningsoptioner (TO1 A) gavs ut till tecknare av aktier. Det totala antalet teckningsoptioner (TO1 A) är 1,290,320 och två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie share I Bolaget. Teckningsoptionerna handlas på First North Stockholm under ticker CLEANT TO1 A till 28 November 2016.

Teckningsperiod för TO1 A är 1 November – 30 November 2016 och teckningspriset är SEK 13.00.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras innan den 28 november 2016, alternativt nyttjas senast den 30 november 2016, förfaller utan kompensation.  

För mer information, se www.cleantechinvest.com/emission-swe .

DISCLAIMER

Detta dokument eller informationen häri får inte distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller USA. Informationen i detta dokument utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva några värdepapper i något område där erbjudande, anskaffning eller försäljning av sådana värdepapper skulle vara i strid med lag, utan registrering eller undantag från registrering eller annat godkännande som krävs enligt värde- pappersregleringen i sådant område. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt U.S. Securities Act från 1933 i gällande lydelse, samt de regler och förordningar som har utfärdats med stöd av den. Cleantech Invest har inte registrerat, och har inte för avsikt att registrera, något erbjudande av värdepapper i USA. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera aktierna eller Erbjudandet någon annanstans än i Finland och Sverige. 

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500