Hallinnointi

Loudspring noudattaa hallintonsa järjestämisessä osakeyhtiölakia. Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukaan jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat käyttävät heille kuuluvia oikeuksia pääasiallisesti yhtiökokouksessa, jonka kutsuu tavallisesti koolle Yhtiön hallitus. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä vaatii kirjallisesti Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön hallussa.

Yhtiö ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 -suositusta, koska se ei ole Yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden Yhtiön arvion mukaan perusteltua.

Sijoittajasuhteet

Yhteyshenkilö

General, compliance, Swedish market
Thomas Bengtsson, Executive Chairman
+46705154040
thomas.bengtsson@loudspring.earth


IR, investor inquiries
Timo Linainmaa, CFO 
+358505810583
timo.linainmaa@loudspring.earth
 

Hyväksytyn neuvonantajan yhteystiedot

www.accesspartners.com

Tel. +358 9 682 9500

Tiedonantopolitiikka

Loudspringin tiedonanto-ohjeistukseen voi tutustua täällä

Sisäpiiriohjeistus

Loudspringin sisäpiiriohjeistukseen voi tutustua täällä

Yhtiöesitteet

First North Tukholman päivitetty yhtiöesite (huhtikuu 2016) löytyy täältä.

First North Helsingin yhtiöesite (kesäkuu 2014) löytyy täältä

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Loudspring Oyj, ruotsiksi Loudspring Abp ja englanniksi Loudspring Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa puhtaaseen teknologiaan liittyvää liiketoimintaa sekä siihen liittyvien palvelujen ja sisältöjen tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja konsultointia. Lisäksi yhtiö harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiössä voi olla K-osakkeita, A-osakkeita ja B-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä B-osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin eikä oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa. B-osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen tai hallituksen tekemistä päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset.

Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi. Osake, joka kuuluu A-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa B-sarjan osakkeeksi. Osake, joka kuuluu B-sarjaan, voidaan yhtiön hallituksen päätöksellä muuntaa A-sarjan osakkeeksi. Muuttamiset tapahtuvat muuntosuhteella 1:1.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava myös yksi varajäsen.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa edustusoikeuden myös hallituksen jäsenelle tai muulle henkilölle.

6 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus

Loudspringin hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta, minkä mukaan Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus vastaa myös siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on lisäksi edistää Yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua linjaamalla Yhtiön liiketoiminta siten, että se pitkällä aikavälillä tuottaisi mahdollisimman hyvän tuoton Yhtiöön sijoitetulle pääomalle.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat

Lassi Noponen on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä helmikuusta 2010 alkaen ja puheenjohtajana marraskuusta 2010 alkaen. Lisäksi Lassi Noponen on toiminut Incap Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2009 alkaen ja hallituksen puheenjohta-jana vuodesta 2013 lähtien. Hän on aikaisemmin työskennellyt Proventia Group Oy:n toimitusjohtajana 2000–2006 ja oli myös Proventia Group Oy:n perustajaosakas. Lisäksi hän on työskennellyt Evli Corporate Finance Oy:n yrityskaupoista vastaavana osakkaana ja johtajana vuosina 1999–2000 ja sitä ennen Neste Oyj:ssä useissa johtotehtävissä vuosina 1992–1999, viimeksi corporate controllerina. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja MSc (mgmt.) (London Business School).

Tilintarkastus

Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle.

Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneillä tilikausilla on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy (osoite: Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki).

Yhtiön päävastuullisena tilintarkastaja on 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella toiminut KHT Eero Lumme ja 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella KHT Aleksi Martamo. Varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätöksen mukaisesti Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Deloitte & Touche Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Aleksi Martamo seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti: tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.

Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.