Cleantech Invest Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Tiedotteet

Cleantech Invest Oyj
Yhtiötiedote 20.4.2015 klo 20 (EET)

Cleantech Invest Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2015 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 34 osakkeenomistajaa, 3.210.300 A-osaketta, 4.734.891 K-osaketta ja 97.908.120 ääntä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja päätti, että tilikauden tappio 868.261,99 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

Hallituksen jäsenten palkkio ja hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa. Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Lassi Noponen, Jan Forsbom ja Tarja Teppo sekä uusiksi jäseniksi Thomas Bengtsson ja Timo Linnainmaa.  Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkio ja tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Aleksi Martamon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3 § Osakkeet muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiössä voi olla K-osakkeita ja A-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset. Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi muuntosuhteella 1:1.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.  Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 908.685 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön A-osakkeesta hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.634.740 A-osaketta, mikä vastaa noin 20,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittaminen. Valtuutusta ei voi käyttää yhtiön kannustinjärjestelmää varten.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmä

Yhtiökokous päätti yhtiön avainhenkilöiden kannustepalkkiojärjestelmästä seuraavasti:

Palkitsemisjärjestelmän perusteella maksettavat kannustepalkkiot määräytyvät yhtiön salkkuyhtiöistä saamien tuottojen perusteella. Oikeus kannustepalkkioon syntyy salkkuyhtiökohtaisesti sen jälkeen, kun yhtiö on saanut salkkuyhtiöön sijoittamansa varat takaisin lisättynä 50 %:lla joko salkkuyhtiön osakkeiden myynnin, salkkuyhtiön varojenjaon ja/tai muun salkkuyhtiöstä saatavan tuoton (esim. korkotuotto) kautta. Edellä mainitun summan ylittävistä yhtiön salkkuyhtiöstä saamista tuotoista voidaan maksaa kannustepalkkiona palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille yhteensä enintään 5 %.

Palkitsemisjärjestelmä koskee vuosia 2015-2025. Palkkiot voidaan maksaa rahana ja/tai yhtiön palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille mahdollisesti otettavien vapaaehtoisten ryhmähenkivakuutusten vakuutusmaksuina tai muuna hallituksen määrittelemänä kompensaatiomuotona.

Palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat hallituksen valitsemat yhtiön operatiiviseen johtoon kuuluvat henkilöt sekä mahdolliset muut yhtiön avainhenkilöt. Hallitus päättää palkitsemisjärjestelmän piiriin otettavista henkilöistä, kannustepalkkioiden maksamisesta ja allokoinnista sekä järjestelmän kaikista muista ehdoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiö kotisivuilla viimeistään 4.5.2015.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen ja varapuheenjohtajaksi Thomas Bengtsson.

CLEANTECH INVEST OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Alexander Lidgren, toimitusjohtaja
puh. +46 73 660 1007
alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Hyväksytty neuvonantaja Access Partners Oy, puh. +358 9 6829 500.