Cleantech Invest Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle ja käynnistää osakeannin

Uutiset

05.05.2014 07:00:00 CET

Cleantech Invest Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle ja käynnistää osakeannin

Cleantech Invest Oyj                                                                           Yhtiötiedote 5.5.2014 klo 8.00 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Cleantech Invest Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle ja käynnistää osakeannin

Cleantech Invest Oyj:n (”Cleantech Invest” tai ”Yhtiö”) hallitus on 28.4.2014 päättänyt Yhtiön osakkeenomistajilta saamansa valtuutuksen nojalla järjestää osakeannin (”Osakeanti”), jossa lasketaan liikkeelle uusia Yhtiön A-sarjan osakkeita, sekä aikoo jättää hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle Yhtiön A-sarjan osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla. Yhtiö tavoittelee Osakeannilla ja First North -listautumisella osakkeidensa likviditeetin parantamista, kasvun rahoittamista ja pääomarakenteen vahvistamista. Osakeannin ja First North-listautumisen avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää, lisätään yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta ja parannetaan Yhtiön tunnettuutta sekä hankitaan Yhtiölle pääsy julkisille pääomamarkkinoille. First North -listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön osakkeiden käyttämisen yritysjärjestelyiden tekemiseen sekä mahdollisiin henkilökunnan kannustepalkkioihin nykyistä tehokkaammin. Yhtiön on tarkoitus käyttää Osakeannilla saatavat varat nykyisten osakkuusyhtiöiden jatkorahoitukseen, uusiin sijoituksiin myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöihin, uusiin sijoituksiin aikaisen vaiheen yrityksiin sekä operatiivisiin kuluihin. ”Tavoitteenamme on luoda listautumisella kanava, jonka kautta kaikilla sijoittajilla on mahdollisuus tulla mukaan rahoittamaan cleantech-toimialan kasvuyrityksiä. Pörssissä ei tällä hetkellä juurikaan ole cleantech-yhtiöitä. Meitä kohtaan on jo pidemmän aikaa osoitettu kiinnostusta sekä sijoittajien että teollisten toimijoiden taholta tällaisen sijoituskohteen luomiseksi”, toteaa Cleantech Invest Oyj:n toimitusjohtaja Feodor Aminoff. ”Voimme rakentaa puhtaampaa tulevaisuutta vain, mikäli alan yritykset saadaan kasvamaan kannattavasti. Olemme mukana niissä epäjatkuvuuskohdissa, joissa merkittävät markkina- ja teknologiamuutokset avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että puhtaan teknologian alueelle tulee syntymään suuria menestystarinoita, ja Pohjoismaat ovat yksi johtavista tämän teknologian kehittämisalueista maailmassa. Tavoitteenamme on omistaja-arvon kasvattaminen luomalla puhtaampi ja energiataloudellisempi tulevaisuus, jossa pienemmillä resursseilla saadaan aikaiseksi enemmän”, jatkaa Aminoff. Osakeannin merkintäaika alkaa 19.5.2014. Osakeannin merkintähinta on 0,65 euroa A-sarjan osakkeelta. Kaupankäynnin Yhtiön A-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 5.6.2014. Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy (www.fim.com), joka tulee toimimaan myös Cleantech Investin A-sarjan osakkeen markkinatakaajana First North Finland -markkinapaikalla. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Access Partners Oy. Yhtiö on laatinut Osakeantia ja suunniteltua First North -listautumista koskevan esitteen. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.cleantechinvest.com/sijoittajille/listautumisanti 5.5.2014 alkaen. Lisäksi esite on saatavilla painettuna versiona Osakeannin merkintäpaikasta arviolta 19.5.2014 alkaen. Osakeannin ehdot lyhyesti

  • Osakeannin merkintäaika alkaa maanantaina 19.5.2014 kello 9.30 ja se päättyy arviolta perjantaina 30.5.2014 klo 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus Osakeannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 23.5.2014. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään 6.6.2014 kello 16.30.
  • Uusia A-sarjan osakkeita annetaan merkittäväksi yhteensä enintään 15.386.000 kappaletta hintaan 0,65 euroa osakkeelta. Osakeannissa tarjotaan alustavasti enintään 10.770.000 A-sarjan osaketta institutionaalisille sijoittajille ja 4.616.000 A-sarjan osaketta yleisösijoittajille. Yhtiö voi kysynnästä riippuen allokoida osakkeita institutionaalisille sijoittajille ja yleisösijoittajille alustavista osakemääristä poiketen. Yleisösijoittajille allokoitavien osakkeiden määrä on kuitenkin vähintään 4.616.000 A-sarjan osaketta, tai jos yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten määrä on tätä vähemmän, yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten kattama A-sarjan osakkeiden kokonaismäärä. Yhtiön osakkeiden määrä nousee Osakeannin myötä korkeintaan 27.296.784 osakkeeseen.
  • Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet A-sarjan osakkeet vastaavat noin 56,4 % Yhtiön osakekannasta Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
  • Kerättävä uusi pääoma on noin 10,0 miljoonaa euroa, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
  • Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa.
  • Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 30.5.2014 merkintäajan päättymisen jälkeen.
  • Osakkeet kirjautuvat sijoittajien arvo-osuustileille arviolta keskiviikkona 4.6.2014.
  • Kaupankäynti Yhtiön A-sarjan osakkeilla alkaa First North Finland -markkinapaikalla arviolta 5.6.2014.

Liite A sisältää lyhyen kuvauksen Cleantech Investistä ja Liite B Osakeannin ehdot. Liitteissä olevia tietoja tulee lukea yhdessä esitteen kanssa kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi Yhtiöstä ja Osakeannista. Cleantech Invest Oyj Hallitus Lisätietoja: Cleantech Invest Oyj, toimitusjohtaja Feodor Aminoff, puh. 0400 449 096, Feodor.Aminoff@cleantechinvest.com FIM Pankki Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki, puh. (09) 6134 6250, asiakaspalvelu@fim.com

Cleantech Invest Oyj lyhyesti

Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöitä ja se etsii aktiivisesti uusia kohdeyrityksiä. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoitusten kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.

Rajoitukset

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tämän tiedotteen perusteella ei tarjota arvopapereita missään maassa. Arvopapereita ei myöskään tarjota Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen perusteella Suomen lisäksi missään muussa maassa. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä vain Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitetyn ja Yhtiön julkistaman muun tiedon perusteella. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Cleantech Invest ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi. Yhtiön osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Liite A: Cleantech Investistä

Yleistä

Cleantech Invest on yksityinen vuonna 2005 perustettu puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön keskittyvä sijoitus- ja kehitysyhtiö. Yhtiöllä on omistuksia kahdessatoista suomalaisessa ja yhdessä ruotsalaisessa aikaisen vaiheen yhtiössä ja kasvuyhtiössä. Yhtiö kehittää aktiivisesti osakkuusyhtiöitään, jatkorahoittaa niitä sekä etsii aktiivisesti uusia kohteita ja sijoittaa jatkossakin toimialansa lupaavimpiin aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin pääsääntöisesti Suomessa ja Ruotsissa sekä myös muualla Itämeren alueella. Cleantech Investin liikeideana on kasvattaa omistaja-arvoa hankkimalla omistukseensa parhaita puhtaan teknologian alan aikaisen vaiheen yhtiöiden ja kasvuyhtiöiden osakkuuksia. Sijoitukset tehdään tukeutuen Yhtiön johdon toimialatuntemukseen ja kokemukseen puhtaasta teknologiasta. Osakkuudet voivat olla enemmistö- tai vähemmistöosakkuuksia. Yhtiö pyrkii tällä tavalla hankkimaan omistukseensa osakkuusyhtiöiden kautta muodostuvan liiketoimintakokonaisuuden, joka kattaa seuraavat nousevat puhtaan teknologian osa-alueet: 1.      Puhdas energia, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: a.       Energian tuotanto b.      Energian siirto, laatu, varastointi ja energiatehokkuus 2.      Luonnonvarojen tehokas käyttö, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: a.       Uudet materiaalit ja materiaalien kierrätys b.      Puhdas vesi ja ilma Osakkuusyhtiöistä muodostuvia liiketoimintakokonaisuuksia pyritään jatkossa kehittämään siten, että niihin sisältyy liiketoiminnan kehitysvaiheen, skaalautuvuuden ja riskisyyden näkökulmasta erilaisia yrityksiä. Tällöin pidemmälle kehittyneillä ja matalamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan liiketoimintakokonaisuudelle pääomaturvaa ja nopeamman skaalautuvuuden ja korkeamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan räjähtävän kasvun ja arvonnousun mahdollisuutta. Tällä strategialla Cleantech Investin liiketoimintakokonaisuudesta pyritään muodostamaan kiinnostava sijoituskohde kasvavalla puhtaan teknologian markkinalle, jonka riski on kohtuullisempi kuin yksittäisten yritysten riski. Cleantech Investin omistukset on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Yhtiö Omistus- osuus[1] Kuvaus
Aurelia Turbines Oy 2,5% Kehittää uudenlaista, korkeahyötysuhteista mikroturbiinia
BT Wood Oy 19,2% Kehittää myrkyttömiä puunkäsittelyaineita puuteollisuudelle
Enersize Oy 29,8% Teollisuuden paineilmajärjestelmien energiansäästöpalvelut
Lumeron Oy 14,3% Aloitusvaiheessa oleva energiatehokkuusmarkkinan rahoituspalveluyritys
MetGen Oy 5,4% Teollisia entsyymejä, joilla saadaan mm. säästettyä energiaa sellu- ja paperiteollisuudessa
Netcycler Oy (Swap.com) 3,5% Internet-pohjainen käytettyjen tavaroiden verkkokauppa
Nocart Oy 10,5% Ratkaisuja pienvoimalaitosten sähköntuotantotarpeisiin
Nuuka Solutions Oy 30,0% Kiinteistöalalle energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä ohjelmistoja ja järjestelmiä
One1 Oy 12,9% Alueellisia uusiutuvan energian ratkaisuja
Oricane AB 11,0% Tiedonsiirtoalgoritmeja, joilla voidaan säästää jopa 50-95 % energiaa internet-verkkolaitteissa ja tietokantajärjestelmissä
Sansox Oy 5,6% Energiatehokas veden hapetusjärjestelmä happipitoisuuden säätelyyn
Savo-Solar Oy 24,3% Markkinoiden tehokkaimmat termiset aurinkokeräimet ja absorberit
Sofi Filtration Oy 22,0% Teollisuuden prosessivesien puhdistukseen erikoistunut yhtiö
[1] Omistusosuus sisältää mahdollisen epäsuoran omistuksen Clean Future Fund Ky:n kautta sekä Cleantech Investille myönnetyt optiot, joiden kautta osakkeita on mahdollista merkitä hyvin alhaisella merkintähinnalla.

Cleantech Investin vahvuudet

Cleantech Investin johdon pitkä kokemus alalta, Yhtiön erinomainen tunnettuus, status Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämönä ja startup-yrityksille tarjolla olevan rahoituksen niukkuus tarjoaa Yhtiölle lukuisia sijoitusmahdollisuuksia vuosittain. Cleantech Investillä on ainutlaatuinen mahdollisuus sijoittaa mielenkiintoisiin tulevaisuuden aloihin tilanteissa, joissa arvonmääritys ei ole merkittävin tekijä. Tämän mahdollistaa Cleantech Investin toiminta aikaisen vaiheen sijoittajana, joka tuo yrittäjille yhteistyökumppanin ja kanssayrittäjän ja joka voi myös tuoda mukanaan rahoitusta kolmansilta osapuolilta. Nämä seikat ovat tehneet Cleantech Investistä halutun kumppanin uuden teknologian kehittäjille ja kasvuyrittäjille. Cleantech Investin johtoon kuuluvat henkilöt ovat cleantech-uransa aikana keränneet yhteensä noin 180 miljoonaa euroa rahoitusta cleantech-yrityksiin, tehneet onnistuneita irtautumisia cleantech-sijoituksista sekä avustaneet Suomen suurimpia instituutiosijoittajia yhteensä yli 100 miljoonan euron sijoituksissa cleantech-alueella. Asiakkaina on ollut mm. Valtion eläkerahasto, Sitra ja Fortum. Tämän lisäksi Cleantech Invest on toiminut neuvonantajana erään rahastoyhtiön listattuihin clean energy -yhtiöihin keskittyvässä sijoitusrahastossa. Cleantech Invest on myös tehnyt toimeksiannosta useita cleantech- ja rahoitusalaan liittyviä selvityksiä ja konsultointitoimeksiantoja. Cleantech Investin tiimin kokemusta hyödynnetään mm. kokeneiden avainhenkilöiden rekrytoinnissa osakkuusyhtiöihin sekä jatkorahoituksen varmistamisessa.

Cleantech Investin tavoitteet

Cleantech Investin strategiana on omistaa pääsääntöisesti pohjoismaisia cleantech-alan yrityksiä fokusoituen erityisesti puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön sekä kasvattaa omistuksensa arvoa kyseisissä yhtiöissä. Cleantech Invest voi sijoitus- ja kehitysyhtiöstrategiansa mukaisesti olla osakkuusyhtiöissä vähemmistöomistaja, mutta se voi kasvattaa omistustaan ja konsolidoida osakkuusyhtiöitään myös 100 % tytäryhtiöiksi ja alakonserneiksi valikoiduilla liiketoiminta-alueilla. Enemmistöomistettuja yhtiöitä Cleantech Invest kehittää teollisena omistajana ja yhtiöistä, joissa Cleantech Invest ei pyri enemmistöomistajan asemaan tai joita se ei aio konsolidoida toisiin osakkuusyhtiöihin, Cleantech Invest pyrkii irtautumaan corporate venturing -toiminnon tapaan. Cleantech Invest toimii ns. evergreen-mallilla, mikä tarkoittaa, että omistuksista ei ole pakko irtautua tietyssä ajassa, vaan Cleantech Invest voi jatkaa yrityksen kehitystä optimaaliseen irtautumisajankohtaan saakka. Osakkuusyhtiöiden tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti merkittäviksi toimijoiksi omilla tuotealueillaan, ja useat niistä ovatkin saaneet laajaa kansainvälistä huomiota ja tunnustuksia.

Liite B: Osakeannin ehdot

Yleiskuvaus

Cleantech Invest Oyj (”Cleantech Invest” tai ”Yhtiö”) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta (”Antiosakkeet”) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen (”Yleisösijoittaja”) sekä institutionaalisten sijoittajien (”Institutionaalinen Sijoittaja”) merkittäväksi Suomessa (”Osakeanti”). Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 11.910.784 osakkeesta enintään 27.296.784 osakkeeseen. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat välittömästi ennen Osakeantia noin 129,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 13,2 prosenttia niiden tuottamista äänistä, ja Osakeannin jälkeen noin 56,4 prosenttia osakkeista ja 11,1 prosenttia niiden tuottamista äänistä, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan ja Yhtiön B-sarjan osakkeet muunnetaan A-sarjan osakkeiksi.

Osakeantivaltuutus ja hallituksen Osakeantia koskeva päätös

Cleantech Investin osakkeenomistajat valtuuttivat 19.3.2014 tekemällään yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 30.000.000 A-sarjan osaketta ja 30.000.000 B-sarjan osaketta. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), mukaan lukien osakkeiden tarjoaminen yleisölle Yhtiön mahdollisen listautumisen toteuttamisen yhteydessä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia vaihtovelkakirjalainan muodossa, jotka oikeuttavat saamaan Yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeita edellä mainittujen enimmäismäärien puitteissa. Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin tai optioihin tai muihin erityisiin oikeuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiön hallitus päätti 28.4.2014 osakkeenomistajien 19.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yksityishenkilöiden ja yhteisöjen sekä institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi yhteensä enintään 15.386.000 Antiosaketta tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi ja omistuspohjan laajentamiseksi. Edellä mainittujen syiden johdosta Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Osallistumisoikeus ja merkintäsitoumuksen vähimmäiskoko

Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi Yleisösijoittajille, joilla on kotipaikka Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa, ja Institutionaalisille Sijoittajille Suomessa. Osakeantiin osallistuvan Yleisösijoittajan merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 2.000 Antiosaketta ja Institutionaalisen Sijoittajan merkintäsitoumuksen vähintään 100.000 Antiosaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi.

Merkintähinta

Antiosakkeiden merkintähinta on 0,65 euroa Antiosakkeelta (”Merkintähinta”). Yleisösijoittajien osalta merkintäsitoumuksen euromääräinen vähimmäiskoko on näin ollen 1.300 euroa ja Institutionaalisten Sijoittajien osalta 65.000 euroa. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa Yhtiön aiemmat rahoituskierrokset, vallitseva markkinatilanne, osakkuusyhtiöiden omistuksen ja niiden tulevaisuudenodotusten kautta muodostuvat Yhtiön tulosodotukset sekä samalla toimialalla toimivien yritysten arvostuskertoimet. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön A-sarjan osakkeiden käyvästä arvosta. Liikkeeseenlaskun valuutta on euro. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 19.5.2014 klo 9.30 ja päättyy arviolta 30.5.2014 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Yhtiön hallituksella on oikeus Osakeannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää kesken pankkipäivän eli kello 9.30-16.30 välisenä aikana. Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 23.5.2014. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään 6.6.2014 kello 16.30. Osakeannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Osakeannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintäpaikka

Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy. Yleisösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa FIM:in verkkopalvelussa osoitteessa www.fim.com. Erikseen sovittaessa Yleisösijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös FIM Pankki Oy:n asiakaspalvelussa, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki (asiakaspalvelu@fim.com, p. +358 9 6134 6250). Institutionaalisten Sijoittajien merkintäsitoumuksia ottaa vastaan FIM Pankki Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki (Dealing, p. +358 9 6134 6270).

Antiosakkeiden merkintä ja maksu

Yleisösijoittajien osalta Antiosakkeiden merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Institutionaalisten Sijoittajien osalta merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäpaikan tulee saada maksu viimeistään merkintäpaikan vahvistamana ajankohtana, arviolta 2.6.2014. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta palautetaan merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Merkintäsitoumukset ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä kohdassa ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mainitussa tapauksessa.

Osakeannin tuloksesta päättäminen ja tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 30.5.2014 Antiosakkeiden määrän ja Osakeannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta arviolta 30.5.2014. Yhtiö vahvistaa Antiosakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille merkintäsitoumuksen antaneille arviolta 3.6.2014. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. Mikäli Antiosakkeita ei allokoida merkintäsitoumuksessa mainittua määrää, saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta 6.6.2014 mennessä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa merkityksi hyväksytyt ja maksetut Antiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 4.6.2014.

Luovutusrajoitukset (lock-up)

Yhtiö ja sen Hyväksytty Neuvonantaja Access Partners Oy ovat sopineet, että Yhtiö ei laske liikkeelle tai myy Yhtiön osakkeita Yhtiön A-sarjan osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää seuraavan kuuden (6) kuukauden kuluessa ilman Access Partners Oy:n antamaa etukäteistä kirjallista lupaa. Lisäksi Lassi Noponen, Lassi Noposen määräysvaltayhtiö Prila Oy, Timo Linnainmaa, Tarja Teppo, Feodor Aminoff ja Feodor Aminoffin määräysvaltayhtiö Flaxi Ky Kb ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät ilman Yhtiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta, jonka antaminen on ehdollinen Access Partners Oy:n antamalle suostumukselle, tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita Yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka ne omistavat tai hankkivat tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet, ennen kuin yksi (1) vuosi on kulunut Yhtiön A-sarjan osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä First Northissa. Luovutusrajoituksen piiriin kuuluvat osakkeet edustavat noin 38,9 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta ennen Osakeantia.

Antiosakkeiden listaaminen

Ennen Osakeantia Yhtiön mitkään osakkeet eivät ole olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö jättää hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) koskien Yhtiön kaikkien A-sarjan osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla (”First North”). Yhtiön A-sarjan osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan 5.6.2014. Kaupankäyntitunnus on CLEAN ja ISIN-tunnus FI4000092523.

Allokaatio ja menettely ali- ja ylikysyntätilanteissa

Osakeannissa tarjotaan alustavasti enintään 10.770.000 Antiosaketta Institutionaalisille Sijoittajille ja 4.616.000 Antiosaketta Yleisösijoittajille tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö voi kysynnästä riippuen allokoida Antiosakkeita Institutionaalisille Sijoittajille ja Yleisösijoittajille alustavista osakemääristä poiketen. Yleisösijoittajille allokoitavien Antiosakkeiden määrä on kuitenkin vähintään 4.616.000 Antiosaketta, tai jos Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten määrä on tätä vähemmän, Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten kattama Antiosakkeiden kokonaismäärä. Mikäli sijoittaja antaa merkintäsitoumuksen sekä Institutionaalisten Sijoittajien että Yleisösijoittajien allokaatiossa, sisällytetään kaikki tällaisen sijoittajan antamat merkintäsitoumukset Institutionaalisten Sijoittajien allokaatioon. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiö voi huomattavassa ylikysyntätilanteessa suorittaa allokoinnin arpomalla siten, että osalle merkintäsitoumuksen antaneista ei jaeta Antiosakkeita lainkaan.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Listautumisesitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin esite. Oikaisun tai täydennyksen saa julkaista, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita ennen esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus perua kokonaisuudessaan päätöksensä vähintään kahden (2) pankkipäivän aikana siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että yllä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Antiosakkeiden toimittamista sijoittajille. Antiosakkeiden merkinnän peruuttamisesta kokonaisuudessaan on ilmoitettava sille merkintäpaikalle, jossa merkintä tehtiin.

Osakkeenomistajan oikeudet

Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut Yhtiön A-sarjan osakkeille kuuluvat osakkeenomistajan oikeudet kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 3.6.2014.

Oikeus peruuttaa Osakeanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti koska tahansa ennen sen toteuttamista markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Osakeanti voidaan peruuttaa kuitenkin viimeistään ennen Yhtiön hallituksen päätöstä allokaatiosta, jonka ajankohta on arviolta 30.5.2014. Mikäli Osakeanti peruutetaan, raukeavat annetut merkintäsitoumukset ilman eri toimia. Yhtiö tiedottaa asiasta sijoittajille merkintäsitoumuksissa annettuja yhteystietoja käyttäen. Mikäli Osakeanti peruutetaan, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta 6.6.2014 mennessä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tiedot

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Malminrinne 1 B (5. krs), 00180 Helsinki.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.