Styrning & ledning

Loudspring organiserar sin förvaltning i enlighet med den finska aktiebolagslagen. Bolagsstyrningen är fördelad mellan bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Aktieägarna utövar sina rättigheter främst under bolagsstämman, som vanligtvis sammankallas av bolagets styrelse. En bolagsstämma ska även sammankallas ifall så skriftligen begärs av bolagets revisor eller en grupp aktieägare vars totala antal aktier utgör minst en tiondel av antalet utgivna aktier som inte innehas av bolaget.

Bolaget följer inte den Corporate Governance koden för bolagsstyrning (2015) eftersom bolaget inte anser det nödvändigt med hänsyn till bolagets storlek och omfattningen av dess verksamhet.

Investor Relations

Kontakt

General, compliance, Swedish market
Thomas Bengtsson, Executive Chairman
+46705154040
thomas.bengtsson@loudspring.earth


IR, investor inquiries
Timo Linainmaa, CFO 
+358505810583
timo.linainmaa@loudspring.earth

Certifed Advisor kontaktinformation

Certified Adviser Erik Penser Bank

Tel: +46 8 463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

Insideranvisning

Loudspring Oyj följer börsens insideranvisning publicerad 2016 av Nasdaq Helsinki Oy.

Informationsgivningspolicy

Loudsprings informationsgivningspolicy kan laddas ner här

Whistleblowing kanal

Loudspring har implementerat en kanal genom vilken du kan rapportera misstänkta fall av marknadsmissbruk, felbehandling eller andra frågor som i din åsikt är emot vårt företags värderingar och praxis.

Du kan rapportera till Loudspring genom att använda formuläret nedan

lämna in rapport

Listningsprospekt

Loudsprings prospekt för pararellnotering First North Stockholm (uppdaterad, april 2016) kan läsas här

Loudsprings listningsprospekt för First North Helsinki (juni 2014) kan läsas här.

Bolagsordning

Översättning av den finska bolagsordningen som styr bolaget.

1 § Bolagets namn och hemort

Bolagets namn är Loudspring Oyj på finska, Loudspring Abp på svenska och Loudspring Plc på engelska. Bolagets hemort är Helsingfors, Finland.

2 § Bransch

Bolagets verksamhet omfattar drift av affärsverksamhet inom miljöteknikbranschen samt skapa relaterade tjänster, administration, utveckling och konsultering i området. Dessutom kan bolaget äga, köpa och sälja värdepapper och fastigheter samt engagera sig i finansiering och annan investeringsverksamhet. Bolaget kan engagera sig i ovannämnd verksamhet direkt eller genom dotterbolag, intressebolag, eller andra bolag i vilka det deltar i som ägare.

3 § Aktier

Bolagets aktier ingår i värdeandelssystemet.

Bolaget kan ha K-aktier och A-aktier. Varje K-aktie berättigar till tjugo (20) röster och varje A-aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämman. I övrigt har bolagets aktier samma rättigheter.

En K-aktie kan omvandlas till en A-aktie genom en skriftlig begäran av aktieägaren, riktad till styrelsen. Konverteringsgraden är 1:1.

4 § Styrelsen

Bolagets styrelse består minst av en (1) och högst sex (6) ordinariemedlemmar. Ifall styrelsen har färre än tre (3) ordinariemedlemmar, ska en suppleant väljas.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod sträcker sig till slutet av nästa bolagsstämma.

5 § Bolagets representation

Förutom styrelsen, kan företaget representeras av verkställande direktören eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan även bevilja en styrelsemedlem eller en annan person att representera bolaget.

6 § Kallelse till bolagsstämma och närvaro på bolagsstämman

Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor innan dagen av bolagsstämman, dock senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag definierad av finska aktiebolagslagen. Avstämningsdagen är åtta (8) dagar före dagen av bolagsstämman. Styrelsen kan även, efter eget omdöme, besluta att för att ha rätt till att delta i bolagsstämman ska aktieägaren anmäla sig hos bolaget senast på sista anmälningsdagen angiven i kallelsen till bolagsstämman, vilket kan vara tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

Styrelsen

Styrelsen ser till att företagets administration och verksamhet sköts adekvat med hänsyn till finska aktiebolagslagen samt annan tillämplig lagstiftning. Styrelsen är även ansvarig för att bolagets redovisning och kapitalförvaltning sker på ett korrekt vis. Dessutom är det styrelsens uppgift att främja bolagets och aktieägarnas fördel genom att organisera bolagets verksamhet på ett sätt som ger bästa möjliga avkastning på investerat kapital i bolaget på lång sikt.

STYRELSEMEDLEMMARNA

Styrelsen består av följande medlemmar: Lassi Noponen Thomas Bengtsson (ordförande), Matti Vuoria, Lassi Noponen, och James Penney.

Verkställande direktören

Verkställande direktörens uppgift är att leda och utveckla Loudsprings verksamhet i enlighet med den finska aktiebolagslagen samt instruktioner och direktiv givna av styrelsen. Åtgärder som med hänsyn till företagsverksamhetens omfattning och natur anses ovanliga eller omfattande får verkställande direktören endast vidta med tillstånd från styrelsen eller då man inte kan vänta på styrelsens beslut utan att orsaka materiellt ogagn till företagets verksamhet. Verkställande direktören är ansvarig över att bolagets redovisning följer lagen och att dess kapitalförvaltning sker tillförlitligt. Verkställande direktören ansvarar även för finansiell planering och kontrollerar genomförandet av viktiga operativa beslut. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och förbereder ärenden för styrelsemöten.

Lassi Noponen har fungerat som VD för Loudspring sedan maj 2018 och som styrelseledamot sedan februari 2010. Han har tidigare jobbat som VD för Proventia Group 2000–2006 och var en av medgrundarna för Proventia Group. Han har även varit ansvarig för M&A på Evli Corporate Finance Oy 1999–2000, och jobbat med flera administrativa uppgifter på Neste Corporation 1992–1999, senast som corporate controller. Lassi har en Master of Law från Åbo University och M.Sc. (Mgmt) från London Business School.

Revision

Den externa revisionens uppgift är att verifiera att bokslutet ger en rättvisande och tillräcklig bild av bolagets resultat och finansiella ställning för räkenskapsåret. Bolagets revisor framför en lagstadgad revisionsrapport till bolagets aktieägare i samband med bolagets finansiella rapporter. Revisionsresultat under räkenskapsperioden rapporteras till styrelsen.

Revisorn och styrelsen sammanträder minst en gång om året. Bolagets ordinarie bolagstämma väljer revisorn. Revisorns mandatperiod omfattar räkenskapsperioden under vilken hen blivit vald, och sträcker sig till slutet av nästa bolagsstämma.

Bolagets huvudansvariga revisor har sedan 2014 varit revisionsföretaget Deloitte Oy med Aleksi Martamo, CGR som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämmor

Ordinarie bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Bolagsstämman sammankallas årligen av bolagets styrelse, inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång. I enlighet med aktiebolagslagen besluter ordinarie bolagsstämman om fastställandet av finansiella rapporterna, användningen av vinster som visas på balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören, antalet styrelsemedlemmar samt styrelsemedlemmarnas och revisorns ersättning.

Bolagsstämman väljer även styrelsemedlemmarna och revisorerna, samt behandlar andra frågor som ingått i dess kallelse.