Ordförandebrev — april

By Lassi Noponen

Fördelarna med diversifiering

Efter släppet av vår bokslutskommunike vill jag gärna tala en stund om en av de grundläggande byggstenarna i Loudsprings långsiktiga strategi för värdeskapande: Diversifiering.

Loudspring är en diversifierad portfölj bestående av en företagsfamilj som genom samarbete och resursdelning tillsammans är starkare än vad företagen vore på egen hand. Dessutom är vår företagsfamilj tack vare Loudspring-plattformen och stödet för affärsutvecklingen bättre positionerad för att kunna uppnå ledande positioner på var och en av sina relevanta marknader.

Våra portföljbolag är diversifierade över geografiska marknader, branschvertikaler, tekniska tillämpningar och områden där de har påverkan. Vi har diversifierat vår portfölj i flera aspekter, och detta tjänar ett antal olika syften: För det första, genom viktiga nyckelinnehav inom radikalt olika marknadssektorer i Europa, Asien, Afrika och USA begränsar vi riskerna för våra aktieägare. Samtidigt som vissa av våra företag vid någon tidpunkt kan stöta på utmaningar kan andra vid samma tillfälle ta rejäla kliv framåt. För det andra bidrar en diversifierad portfölj förutom de ekonomiska fördelar även till att bredda vår positiva miljöpåverkan.

Alla våra företag har en gemensam mission: att spara på jordens naturresurser. Resurserna är begränsade, och vår fokusering på att lösa denna fråga är det enda vi helt sonika vägrar diversifiera.

I grund och botten är diversifieringen det verktyg vi har valt att utnyttja för att kapitalisera på det positiva inom tillväxtföretagen utan att till fullo utsätta oss för osunda risknivåer. Riskreducering genom investering i en företagsportfölj snarare än i enskilda företag är inget nytt, och om något ett ganska konservativt tillvägagångssätt. Trots att vi på Loudspring gillar att vara progressiva på olika fronter tar vi ändå den realiteter som riskexponering innebär på fullaste allvar.

De globala problem som våra företag jobbar på att lösa är enorma, men samtidigt representerar problemen av samma anledning också möjligheter i motsvarande skala. Naturligtvis innebär arbetet med att hantera dessa möjligheter även stora finansieringsutmaningar, särskilt för tillväxtföretagen, och våra portföljbolag är förvisso inte immuna mot dessa. Som vi ofta har konstaterat kommer alla företag inte att lyckas, men de företag som är redo att spela långsiktigt de som kommer att vara framgångsrika. Vi har valt att satsa på noggranna riskkalkyler för att öka våra chanser att lyckas, samtidigt som vi upprätthåller en sund diversifiering.

Det bästa sättet att beskriva den diversifiering vi under årens lopp har byggt in i vår portfölj är att kort återkomma till våra kärninnehav (se vår strategiuppdatering här):

Eagle Filters

Jag hade nyligen en unik möjlighet att besöka en av Eagle Filters kunder. Jag inledde i tiderna min karriär på Neste och arbetade nära Nestes naturgasenhet som hade en stark koppling till regionens gastillgångar. Att komma tillbaka igen till denna typ av energiproduktion blev en både rörande och spännande upplevelse genom att få se de framsteg som skett och sker i att överföra dessa tillgångar till den moderna ekonomin. Enbart denna anläggning har installerat 1776 Eagle Filters sedan 2013, vilket enligt kunden har inneburit att de har kunnat producera 2MW mer än med tidigare filter, eller 3,3 % ökning av output och 1,5 % i effektivitetsvinst. För att sätta detta i ett vidare perspektiv innebär Eagle Filters ett bidrag till att eliminera tusentals ton koldioxidutsläpp, samtidigt som det bidrar till högre intäkter för dem som äger kraftverket.

De globala möjligheter till förbättrad effektivitet som Eagle skapar ligger i storleksordningen tiotals miljarder euro, och Eagle har samlat referenser som krävs för att vinna marknader lokalt i Asien och i Amerika. Det fantastiska med Eagles produkter är att de genererar upprepade vinster tack vare goda vinstmarginaler, hand i hand med den bästa kundlojalitet som vi hittills har kunnat se. Eagle har en potential att snart utvecklas till en kassa-stärkande del av Loudsprings portfölj.

Ägarandel: 63,4 %

Verksam i: Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika

Nuuka

Nuukas verksamhet bygger på att koppla sensorer och datapunkter i kommersiella fastigheter och ge ägarna verktyg för att skapa effektivare och mer produktiva byggnader med bättre boendekvalitet — ett otroligt spännande område att arbeta inom, eftersom fastigheter idag står för mer än hälften av världens globala tillgångar. Nuuka har för närvarande hand om ett ökande antal byggnader i 8 olika länder. Världen genomgår en ständig urbaniseringsutveckling, och enligt vår uppfattning kommer de som jobbar med optimering av det exponentiellt växande antalet sensorer och datapunkter som byggs in i världens fastigheter att bli både synnerligen starka och lönsamma.

Nuuka meddelande nyligen om en ny kund, ICA Real Estate, som äger mer än 170 stora kommersiella fastigheter i Norden med en marknad som man nyligen uppskattat till 12,2 miljarder kronor inom fastigheter i svensk ägo. Nuukas model är SaaS. Samtidigt som antalet byggnader som använder sig av Nuukas system ökar höjs (den fakturerade) servicenivån även för varje byggnad, vilket innebär att företaget gradvis bygger upp en stabil avgiftsbas för mjukvarutjänster med en potential att kunna skapa en lönsam och långsiktig verksamhet.

Ägarandel: 46,8 %

Verksam i: Finland, Sverige, Norge, Baltikum, Nederländerna, USA

ResQ Club

Företaget jobbar med att reducera mängden matavfall genom att länka samman tillverkare och konsumenter. Företaget förverkligar sin strategi på ett framgångsrikt sätt, och har under sin resa lyckats rädda nästan 600 000 måltider. Som de tidiga investerare vi är ser vi på denna prestation med ödmjukt sinnelag, och kommer fortsätta att fokusera på att främja företagets tillväxt i framtiden. När vi investerade i ResQ Club var vi medvetna om att det finns ett flertal konkurrenter inom livsmedelsräddningsbranschen runt om i Europa, men vi visste också att framgångsnyckeln ligger i hur man hanterar verksamheten. Till syvende og sist är konkurrensen en bra sak för både innovation och konsumenter. I det här fallet även bra för planeten.

Eftersom här finns stora möjligheter att greppa för många aktörer är vi väldigt fokuserade på i första hand snabbheten. ResQ har tagit sin andel av stötar under resan, och vi har skridit till ett flertal korrigerande åtgärder i detta företag för att hitta rätt personer, finansiering och bolagsledning. Vi tror att företaget med sitt nuvarande team står i ett gott konkurrensläge i den växande livsmedelsräddningsbranschen. Det bästa med ResQ och företagets digitala natur är att verksamheten kan leda till ett positivt kassaflöde snabbare än många tror.

Ägarandel: 17,2 %

Verksam i: Finland, Sverige, Tyskland, Nederländerna

Enersize

Enersize sparar energi i tryckluftsystem och gör det där dessa system har sina största miljöeffekter: i Kina. Nyligen meddelade Enersize också om expansion i Tyskland, vilket visar att möjligheterna till lönsam verksamhet existerar nästan var som helst. Företaget fortsätter att hitta nya tillväxtmöjligheter. Företagets FoU i Sverige jobbar hårt, vilket kommer att placera dem långt framför konkurrenterna. Verksamhetens miljöpåverkan är enorm och företagets tillvägagångssätt unikt. Under de senaste 12 månaderna har Enersize meddelat om ett antal nya stora kunder i Kina. Bolaget noterades på Nasdaq First North Sweden 2017.

Ägarandel: 35,6 %

Länder: Finland, Sverige, Kina, Tyskland

Nocart

Utvecklar förnybara energiprojekt i Europa och i olika utvecklingsländer runt om i världen. Den teknik som Nocart erbjuder är i linje med de metoder med vilka utvecklingsländerna kommer att växa och frodas. Vesa Korhonens och hans teams kostnadseffektiva mikron-grids kan i många fall förändra hela samhällen. Samhällen elektrifieras, maten odlas lokalt, och länderna frodas, genom att Nocart kan erbjuda lösningar som stora företag inte klarar av. Projektleveranserna är mycket utmanande, som vi särskilt har kunnat se för småföretag, men fundamenta för affärsmöjligheten har aldrig varit mer spännande.

Ägarandel: 19,3 %

Länder: Finland, Asien, Afrika

Swap.com

Ett företag som radikalt ändrar på hur amerikaner, och småningom resten av världens befolkning kommer att använda och handla kläder (eller någon annan tidigare använd vara). Företagets plattform omfattar 2,2 miljoner unika varor, och nivån på kundtillfredsställelsen är avundsvärd. Marc Onetto, tidigare Senior Vice President för Worldwide Operations and Customer Service på Amazon, står som investerare och rådgivare till Swap.com, och han har sagt att Swap.com är en marknadsmöjlighet med ett värde på 100 miljarder dollar.

Ägarandel: 6,6 %

Länder: USA

Sofi Filtration

Sofi Filtration utarbetar en kritisk teknik för att säkerställa rent vatten till en växande befolkning även i framtiden. Sofi är igen ett exempel på hur vi lyckas hitta värden i marknadsluckorna. Loudspring jobbar på att skapa en ny marknad för vattenfiltrering i hemmen, men det är ännu för tidigt att avslöja några detaljer. Det jag emellertid kan säga är att vi redan kan visa på framgångar inom industriell filtrering, och vi strävar vi till att göra det samma och mera därtill inom hushållssektorn.

Vatten är världens viktigaste resurs. Vi är i en situation där vi kommer att kunna erbjuda rent vatten till miljontals människor på ett kostnadseffektivt sätt. Sofi har redan gjort leveranser till stora energienheter, gruv- och markbyggnadsföretag, och intresset för företagets teknologi ökar stadigt tillsammans med de positiva resultaten företaget har från kundprojekt.

Ägarandel: 24.7%

Länder: Finland, Nordamerika

Vår portfölj omfattar även andra företag, och vi är ständigt ute efter nya möjligheter som kunde passa in i vår Loudspring-familj av företag och skapa nytt värde både för våra aktieägare och för planeten. Dessa möjligheter finns alla i olika geografiska områden och representerar olika sektorer, men de tjänar alla ett gemensamt syfte: att spara naturresurser.

Ett långsiktigt spel

Av all den feedback vi någonsin har fått från våra aktieägare kom en av de bästa kommentarerna från en investerare i Stockholm, Alexander Irinachos. Alexander var på vår Sexy Truth Impact i Helsingfors förra året och i en intervju som du kan se här förklarar Alex sitt primära motiv för att köpa in sig i Loudspring och orsakerna som ligger bakom det:

“Jag har aldrig sett någonting på den nordiska marknaden som är diversifierat, som har denna aktiva roll i portföljbolagen och som har denna fokusering och en strategi som bygger på att inte endast investera i starkt kapitalintensiva företag som producerar ren energi, t.ex. solceller, utan i företag som är “globalfödda” … nordiska och skandinaviska företag. Det handlar om mycket innovativa företag som kan skala var som helst i världen och ha en betydande påverkan”.

Alex uttalande lyckades fånga upp exakt det vi på Loudspring ser hos oss själva, och även just det vi ser som vår konkurrensfördel. Trots volatiliteten i vår aktiekurs verkar det för mig som om vi totalt sett aldrig har stått i en bättre position än idag. Våra företag står dagligen inför nya utmaningar, men dagens utmaningar är oftast av arten “goda utmaningar”, som är länkade till vår snabba tillväxt (till exempel finansiering av tillväxten). I tider som dessa upplever vi som det viktigaste att vi fortsätter göra det vi alltid har gjort, och att vi stöder våra företag på alla tänkbara sätt. Vi är fokuserade på vår uppgift, vi är med i spelet, och vi ger allt vi har att ge.

Som svar på den senaste feedbacken vi har fått från våra aktieägare har vi engagerat oss i att fördjupa vår kommunikation och att erbjuda våra aktieägare bättre möjligheter att förstå de affärsmässiga grunderna hos våra portföljbolag, liksom även de positiva miljöeffekter som företagen skapar. Vår fokusering kommer att ligga på våra kärninnehav, och eftersom vi inte kontrollerar våra minoritetsägda portföljbolag måste vi förlita oss på dem för information.

Följ alltså gärna med vår kommunikation. Vårt engagemang kommer av att vi är känner oss tillräckligt ödmjuka för att erkänna att det finns mer vi kunde göra, men också tillräckligt självsäkra för att veta vilken åtgärd som är den rätta.