Hallinnointi

Loudspring noudattaa hallintonsa järjestämisessä osakeyhtiölakia. Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukaan jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat käyttävät heille kuuluvia oikeuksia pääasiallisesti yhtiökokouksessa, jonka kutsuu tavallisesti koolle yhtiön hallitus. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä vaatii kirjallisesti yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole yhtiön hallussa.

Yhtiö ei noudata Corporate Governance hallinnointikoodia (2015), koska se ei ole yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden yhtiön arvion mukaan perusteltua.

Sijoittajasuhteet

Yhteyshenkilö

Yleiset asiat, compliance, Ruotsin markkinat

Thomas Bengtsson, hallituksen puheenjohtaja

+46705154040

thomas.bengtsson@loudspring.earth

 

IR, sijoittajien yhteydenotot

Timo Linnainmaa, CFO

+358505810583

timo.linnainmaa@loudspring.earth

Hyväksytyn neuvonantajan yhteystiedot

Certified Adviser Erik Penser Bank

Tel: +46 8 463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

Tiedonantopolitiikka

Loudspringin tiedonantopolitiikkaan voi tutustua täällä

Sisäpiiriohjeistus

Loudspring Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n vuonna 2016 julkaisemaa pörssin sisäpiiriohjetta. 

Whistleblowing-kanava

Loudspring on ottanut käyttöön kanavan, jonka kautta voit ilmoittaa epäillyt markkinoiden väärinkäytökset tai muut asiat, jotkamielestäsi ovat vastoin yhtiömme arvoja ja käytäntöjä. Voit tehdä raportin Loudspring:ille käyttämällä alla olevaa lomaketta.

Jätä raportti

Yhtiöesitteet

Yhtiön rinnakkaislistautumisen (First North Sweden) yhteydessä laadittu yhtiöesite (huhtikuu 2016) löytyy ​ täältä.

Yhtiön listautumisen (First North Finland) yhteydessä laadittu esite (kesäkuu 2014) löytyy ​ täältä

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Loudspring Oyj, ruotsiksi Loudspring Abp ja englanniksi Loudspring Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa resurssitehokkaaseen teknologiaan liittyvää liiketoimintaa sekä siihen liittyvien palvelujen ja sisältöjen tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja konsultointia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiössä voi olla K-osakkeita ja A-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset.

Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi muuntosuhteella 1:1.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava myös yksi varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa edustusoikeuden myös hallituksen jäsenelle tai muulle henkilölle.

6 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Tässä tilanteessa osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tukholman kaupungissa Ruotsissa.

Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Suomen osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on lisäksi edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua linjaamalla yhtiön liiketoiminta siten, että se pitkällä aikavälillä tuottaisi mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle.

YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET

Hallitus koostuu seuraavista jäsenistä: Thomas Bengtsson (puheenjohtaja), Matti Vuoria, Lassi Noponen ja James Penney.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu Loudspringin liiketoiminnan hallinnointi ja kehittäminen noudattaen Suomen osakeyhtiölakia sekä hallituksen ohjeita ja määräyksiä. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa myös taloudellisesta suunnittelusta ja merkittävien operatiivisten päätöksien implementoinnin kontrolloinnista. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle ja alustaa hallituksen kokouksissa käsiteltävän aineiston.

Lassi Noponen on toiminut yhtiön toimitusjohtajana toukokuusta 2018 lähtien ja hallituksen jäsenenä helmikuusta 2010 alkaen. Hän on aikaisemmin työskennellyt Proventia Group Oy:n toimitusjohtajana 2000–2006 ja oli myös Proventia Group Oy:n perustajaosakas. Lisäksi hän on työskennellyt Evli Corporate Finance Oy:n yrityskaupoista vastaavana osakkaana ja johtajana vuosina 1999–2000 ja sitä ennen Neste Oyj:ssä useissa johtotehtävissä vuosina 1992–1999, viimeksi corporate controllerina. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja MSc (mgmt.) (London Business School).

Tilintarkastus

Tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle.

Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön päävastuullisena tilintarkastaja on vuodesta 2014 lukien toiminut tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Aleksi Martamo.

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain mukaisesti tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.

Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat