Cleantech Investin salkkuyhtiöt vahvassa kasvussa, anti ja listautuminen FN Tukholmaan, julkaisee uutta tietoa markkinoille

Tiedotteet

 

Cleantech Invest Oyj (“Cleantech Invest” tai “Yhtiö”) julkaisi 7. joulukuuta 2015 aikomuksen toteuttaa rinnakkaislistautuminen First North Stockholm –markkinapaikalle. Yhtiön hallitus on päättänyt toteutaa Ruotsissa pienen suunnatun osakeannin (“Anti”) ja hakea listausta Yhtiön A-osakkeelle First North Stockholm -markkinapaikalla.  

Yhtiö julkistaa tänään Antiin ja suunniteltuun rinnakkaislistaukseen liittyvän yhtiöesitteen. Yhtiöesite sisältää tietoja joita ei ole aiemmin julkaistu. Nämä tiedot julkaistaan tässä Yhtiötiedotteessa.

Syyt rinnakkaislistaukseen ja Antiin

Cleantech Investin nykyisten osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi noin 200% vuonna 2015 ja Yhtiö on hyvässä vauhdissa kohti tavoitettaan tulla Euroopan johtavaksi cleantech -kiihdyttämöksi. Tämä Anti ja suunniteltu rinnakkaislistaus laajentaa Yhtiön osakaspohjaa, lisää Yhtiön tunnettuutta Ruotsissa ja tekee Cleantech Investistä aidosti Pohjoismaisen kiihdyttämön joka on listattu kahdessa maassa. Nämä toimenpiteet ovat välietappeja matkalla Yhtiön strategiseen tavoitteeseen ja ne lisäävät mahdollisuuksia pitkäjännitteiseen arvonluomiseen. Annissa saatavat varat tullaan pääosin käyttämään nykyisten osakkuusyhtiöiden kasvun edesauttamiseen ja vähäisemmässä osin uusin valikoitujen sijoitusten tekemiseen.

Toimitusjohtaja Alexander “Bigge” Lidgren: “Yhtiömme ovat kasvaneet uskomattomalla vauhdilla joten tuskin voin kuvitella parempaa päivää kutsua ruotsalaiset sijoittajat osallistumaan Antiimme. Uskon että ruotsalaiset sijoittajat tulevat olemaan innostuneita kasvavista yhtiöistä, jotka pyrkivät ratkaisemaan aikamme suuria haasteita. Toivotan heidät tulemaan mukaan Cleantech Investiin.”

Hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen: “Rinnakkaislistaus vahvistaa Cleantech Investin läsnäoloa Ruotsissa ja se on tämän harjoituksen päätavoite. Me tulemme hyötymään pääsystä Ruotsin pääomamarkkinoille, mutta ottaen huomioon käynnissä oleva poikkeuksellisen positiivinen kehitys eräissä salkkuyhtiöissämme, olemme päättäneet toteuttaa vain pienen Annin tämän markkinoille tulon yhteydessä, jotta minimoimme omistuksen laimenemisen nykyisille osakkaillemme.”

Yhteenveto Annista

  • Annissa lasketaan liikkeelle enintään 1 075 270 uutta A -sarjan osaketta ("Antiosakkeet"), jotka edustavat noin 5,27 prosenttia Yhtiön osakkeista ja 0,91 prosenttia äänistä annin jälkeen. Jos anti ylimerkitään, Yhtiön hallitus voi päättää laskea liikkeelle 215 050 ylimääräisiä uusia Antiosakkeita ("Annin Lisäosa").
  • Antiosakkeiden merkintäaika ("Merkintäaika") alkaa helmikuun 19. päivänä 2016 kello 9:30 Ruotsin aikaa ja päättyy maaliskuun 7. päivänä 2016 kello 16:30 Ruotsin aikaa.
  • Merkintähinta on SEK 9,30 yhdeltä Antiosakkeelta.
  • Annilla kerätään noin SEK 10 miljoonaa ennen transaktiokuluja mikäli Anti merkitään kokonaan.
  • Lisäksi Cleantech Invest tarjoaa jokaiselle Antiosakkeiden merkitsijälle yhden (1) osakeoption ("Osakeoptio") ilmaiseksi kutakin merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden. Yhtiön hallitus on hyväksynyt kyseisten Osakeoptioiden merkinnän.
  • Optioiden haltija voi kahdella (2) Osakeoptiolla merkitä yhden (1) uuden A sarjan Yhtiön osakkeen merkintähintaan SEK 13,00 yhdeltä osakkeelta merkintäaikana 1.11.2016 - 30.11.2016. Osakeoptioiden enimmäismäärä on 1 290 320 jos Anti ja Annin Lisäosa merkitään kokonaan.
  • Merkintäsitoumuksia on otettu vastaan määrä joka vastaa noin 50% Annista.
  • Ennakoitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä First North Stockholm -listalla on huhtikuun 6. päivänä 2016, kaupankäyntitunnuksella CLEANT.

Annin alustava aikataulu

15. helmikuuta 2016 Yhtiön hallituksen päätös   Annista
15. helmikuuta 2016 Yhtiöesite julkaistaan
19. helmikuuta – 7.   maaliskuuta 2016 Annin Merkintäaika
10. maaliskuuta 2016 Alustavien tulosten   julkistus
16. maaliskuuta 2016 Antiosakkeiden maksun   eräpäivä
Maaliskuussa 2016 Antiosakkeiden ja   Osakeoptioiden toimittaminen
6. huhtikuuta 2016 Antiosakkeiden kauppa alkaa   First North Stockholm–listalla
6. huhtikuuta 2016 Osakeoptioiden kauppa alkaa   First North Stockholm–listalla

Yhtiöesite

Cleantech Invest on laatinut ruotsinkielisen yhtiöesitteen Antiin liittyen. Yhtiöesote on saatavilla Cleantech Investin WWW-sivuilla (www.cleantechinvest.com/swe2016), Eminova Fondkommission AB:n WWW-sivuilla (www.eminova.se ) ja G&W Fondkommission AB:n WWW-sivuilla (www.gwkapital.se ) noin 15. helmikuuta 2016 alkaen.

Merkintäpaikka

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr., 111 46 Stockholm, Sweden

Email: info@eminova.se, Phone: 08-684 211 00, Fax: 08- 684 211 29

Website: www.eminova.se

Aikaisemmin markkinoille julkistamatonta tietoa

Yhtiöesitteen sivuilla 57-59 on esitetty yhtiön alustavat, tilintarkastamattomat tilinpäätöstiedot vuodelle 2015. Yhtiöesite sisältää alustavat ja tilintarkastamattomat tiedot tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirtalaskelmasta. Nämä aikaisemmin markkinoille julkistamattomien tietojen pääkohdat on esitetty alla:

Keskeiset tunnusluvut (alustavat, tilintarkastamattomat)

EUR ‘000 1-12/2015
Liikevaihto 249
Katsaus/tilikauden   tulos -786
Rahavarat   kauden lopussa 747
Oma pääoma kauden   lopussa 6,033

Tuloslaskelma: liikevaihto ja tuloskehitys (alustava, tilintarkastamaton)

Kaikki luvut esitetty muodossa kEUR (´000 EUR), ellei toisin ole mainittu.

Liikevaihto

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli EUR 249k (1-12/2014: EUR 89k).

Kulut

Kulut materiaaleista ja palveluista olivat vuonna 2015 olivat yhteensä EUR 57k (EUR 8k). Henkilöstökulut vuonna 2015 olivat yhteensä EUR 593k (EUR 442k). Lisäys johtui kertaluonteisesta ylimääräisestä kulusta kooltaan 104k euroa liittyen aiemman toimitusjohtajan lähtöön yhtiöstä. Liiketoiminnan muut kulut vuonna 2015 olivat yhteensä EUR 315k (EUR 240k).

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat vuonna 2015 yhteensä EUR 132k (EUR 94k).

Liikevoitto/tappio

Yhtiön liiketulos vuonna 2015 oli tappiollinen EUR 849k (EUR 693k).

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot olivat vuonna 2015 yhteensä EUR 69k (EUR 2k) ja rahoituskulut yhteensä EUR 13k (EUR 177k).

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos vuonna 2015 oli tappiollinen EUR 786k (EUR 868k).

Tase: rahoitus, sijoitukset ja muut investoinnit (alustava, tilintarkastamaton)

Kaikki luvut esitetty muodossa kEUR (´000 EUR), ellei toisin ole mainittu.

Osakkuusyhtiöihin tehtyjen investointien arvo taseessa oli EUR 4,317k. Oma pääoma kauden lopussa oli EUR 6,033k.

Osakkuusyhtiöiden kehitys vuoden 2015 aikana (alustava, tilintarkastamaton)

Yhtiöesitteessä esitetyt osakkuusyhtiöiden liikevaihdot vuonna 2015 ovat alustavat ja tilintarkastamattomia.

Yhtiöesitteen sivuilla 26-53 on esitetty osakkuusyhtiöiden alustavia ja tilintarkastamattomia liikevaihtotietoja vuodelle 2015. Osalle osakkuusyhtiöistä on esitetty myös liikevaihdon kasvua kuvaavia lukuja. Nämä aikaisemmin markkinoille julkistamattomien tietojen pääkohdat on esitetty alla:

Osakkuusyhtiö Liikevaihto, 1-12/2015 (EUR) Henkilöstö 31.12.2015 Liikevaihdon kasvu% 2014-2015
Swap.com   (Netcycler Oy) Ei julkisteta, kuukausiliikevaihto   vastaa vuositasolla >10MUSD liikevaihtoa 205 297
Nocart Oy 3,900,000 16 323
Nuuka   Solutions Oy 201,390 8 30
Savo-Solar Oy   2-2,500,000 43 >100%
Enersize Oy  93,000 7 50
Sofi   Filtration Oy 250,000 5 114
Aurelia   Turbines Oy - 6
Eagle Filters   Oy 1,650,000 9
Lumeron Oy - 1
Metgen Oy 17,600 14
One1 Oy 320,000 5
Oricane 1,136,580 (SEK) 2
PlugSurfing GmbH 250,000 8
Sansox Oy 50,000 8
Watty AB 80,000 13

Osakkeiden muuntaminen

Cleantech Investin hallitus on päättänyt muuntaa 300,000, Flaxi Ky:n omistamaa, Yhtiön K-sarjan osaketta 300,000 Yhtiön A-sarjan osakkeeksi. Osakkeiden muuntaminen rekisteröitiin Kaupparekisteriin 12. helmikuuta, 2016 ja osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi First North Finland markkinapaikalla 15. helmikuuta 2016. Osakkeiden muuntamisen jälkeen Cleantech Investillä on yhteensä 14,193,707 kappaletta A-sarjan osakkeita ja 5,150,000 kappaletta K-sarjan osakkeita.

IMPORTANT NOTICE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Cleantech Invest ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Cleantech Investin julkistaman yhtiöesitteen sisältämien tietojen perusteella.

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus vähemmistöomistuksia osakkuusyhtiöissä  ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.

Yhtiön A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN.

www.cleantechinvest.com

Lisätietoja, neuvonantajat

Alexander Lidgren, toimitusjohtaja Cleantech Invest Plc, tel. +46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Antiin liittyen toimii G&W Fondkommission AB.  Smartius Oy toimii Yhtiön juridisena neuvonantajana Antiin, Suomen lakiin liittyvissä asioissa. Lisätietoja G&W Fondkommission AB:stä, www.gwkapital.se

Release: