Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.15 (tilintarkastamaton)

Tiedotteet

Cleantech Invest Oyj
Yhtiötiedote 31.8.2015, 8:30

Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.15 (tilintarkastamaton). Vahvaa kasvua Cleantech Investin salkkuyhtiöissä, katsauskaudella kolme uutta sijoitusta.

Tammi-kesäkuu 2015

  • Cleantech Invest on katsauskaudella lisännyt omistusosuuttaan seuraavissa salkkuyhtiöissä: Swap (Netcycler Oy), Sofi Filtration Oy, Enersize Oy and Aurelia Turbines. Lisäksi Cleantech Invest on sijoittanut kolmeen uuteen yhtiöön: PlugSurfing GmbH, Watty Ab ja Eagle Filters Oy.
  • Vahvistuvaa kasvua salkkuyhtiöissä. Kasvu oli erityisen voimakasta niiden salkkuyhtiöiden kohdalla joiden liiketoiminnalla ei ole vahvaa linkkiä Suomen markkinaan.
  • Yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu salkkuyhtiöissä oli 17% korkeampi vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna koko yhteenlaskettuun vuoden 2014 liikevaihtoon.
  • Katsauskaudella Swap.comin liikevaihto oli viisinkertainen verrattuna vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskoon. Myös Swap.comin myyntikate parani kun asiakkaan maksamaa myyntipalkkiota korotettiin.
  • Nocart toimitti ensimmäisen biokaasuvoimalansa Keniaan. Toimituksen arvo on n. 600t EUR. Katsauskauden tilauskanta oli 7.4 MEUR, josta vuoden 2015 toimituksiin kohdistuu arviolta 4.5 MEUR. Nocartin henkilöstömäärä kasvoi voimakkaasti. Yhtiössä oli katsauskauden lopussa töissä 12 henkilöä.
  • Enersize toimitti ensimmäisen ison kokoluokan energiatehokkuusprojektin Kiinaan. Vuosittaiset todennetut säästöt asiakkaalle projektista ovat 800 tuhatta euroa vuodessa.
  • Savo-Solar listautui First North Tukholmaan huhtikuussa 2015. Kaupankäynti First North Helsingissä alkoi saman kuukauden lopussa.

Merkittävimmät tapahtumat osakkuusyhtiöissä katsauskaudella ja sen jälkeen:

  • Alexander Lidgren nimitettiin Cleantech Investin uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen 1.1.2015. Lidgren toimi aiemmin Cleantech Investin hallituksessa. Thomas Bengtsson ja Timo Linnainmaa liittyivät hallitukseen uusina jäseninä 20. huhtikuuta pidetyssä yhtiökokouksessa.  
  • Cleantech Invest jatkaa valmisteluja rinnakkaislistautumiselle First North Tukholmaan.  Toisena kehitysalueena ovat Kiinan kumppanuusverkostojen kehittäminen, joiden tavoitteena on nopeuttaa Cleantech Investin salkkuyhtiöiden Kiinan markkinoille jalkautumista.

Keskeiset tunnusluvut

  1-6 /2015 1-6 / 2014 1-12 / 2014
Liikevaihto 144 0 89
Katsaus-/tilikauden tulos -365 -293 -868
Rahavarat 970 3 525 1 790
Oma pääoma 5 959 6 839 6 324
Omavaraisuusaste 98,3 % 93,7 % 98,5 %

Toimitusjohtaja Alexander Lidgrenin kommentit

Cleantech Investin salkkuyhtiöiden viime tilikauden aikana kokema vahva kasvu (82% kasvu salkkuyhtiöiden yhteenlasketussa liikevaihdossa verrattaessa tilikausia 2013-2014) jatkui ja jopa vahvistui katsauskaudella. Yhteenlaskettu salkkuyhtiöiden liikevaihto kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 17% verrattuna koko vuoteen 2014. Erityisesti Swap.com, Nocart, Enersize, Sofi Filtration, Savo-Solar ja Nuuka Solutions kasvattivat liikevaihtoaan merkittävästi katsauskaudella verrattaessa vuoden 2014 ensimmäiseen vuosipuoliskoon.

Swap.comin asiakaskysyntä on kasvanut voimakkaasti. Yhtiö on nyt nopeinten kasvava käytettyjen tavaroiden verkkokauppa USA:ssa. Olemme erittäin tyytyväisiä että pystyimme kasvattamaan omistustamme Swap.comissa 5.6%:sta 8%:iin toukokuun 2015 rahoituskierroksen yhteydessä.

Cleantech Invest teki katsauskaudella sijoituksen kolmeen uuteen yhtiöön: saksalaiseen PlugSurfing GmbH -yhtiöön, ruotsalaiseen Watty AB:hen sekä suomalaiseen Eagle Filters -yhtiöön.  Saimme näin omistusosuuden yhtiöissä, joiden arvioimme olevan markkinajohtajia seuraavilla kasvumarkkinoilla: sähköautojen latauspaikkojen kartta- ja maksupalvelut (PlugSurfing), energiadatan mikrotason analysointi ja siihen liittyvät uudet palvelut (Watty) sekä kaasuturbiinien sisääntuloilman tehokas suodatus hyötysuhteen parantamiseksi (Eagle Filters).

Globaalien energiamarkkinoiden murros etenee vauhdilla. Näkyvimmät muutokset ovat hajautetun energiantuotannon ratkaisujen, digitalisaation sekä uusien palvelujen alueella. Käynnissä oleva muutos kiihdyttää erityisesti niiden salkkuyritystemme kasvua, jotka tarjoavat ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon, kehittävät energiainformaatiopalveluja kotitalouksien tai teollisten asiakkaiden käyttöön tai jotka tarjoavat energiatehokkuuspalveluja. Tyytymättömyys isojen energiayhtiöiden toimintaan ja sitä kautta vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen on myös voimakas markkinoita ajava voima. Saksassa merkittävä määrä kotitalouksista ovat asiakasomistajia uusiutuvan energian tuotantoyhtiöissä, joka on entisestään vahvistanut näkemystä hajautetun ja älykkäämmän energiantuotannon merkittävästä roolista tulevaisuudessa.   Nuuka Solutions ja Watty ovat esimerkkejä niistä Cleantech Investin salkkuyhtiöistä jotka ovat mukana rakentamassa tulevaisuuden hajautettua ja rakenteeltaan joustavampaa energiantuotantoverkkoa.

Energiasektorin muutoksen vauhti näkyy voimallisesti erityisesti niissä yhtiöissä jotka toimivat kehittyvillä markkinoilla. Bloomberg Energy Finance arvioi vuoden 2015 katsauksessaan, että seuraavan 25 vuoden aikana 78% energiantuotannon investoinneista tehdään kehitysmaissa. Monet näistä maista siirtyvät suoraan hajautettuun uusiutuvaan energiantuotantoon perinteisen keskitetyn fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon sijaan. Cleantech Investin salkkuyhtiöistä erityisesti Nocart ja Enersize ovat hyötyneet kehittyvien markkinoiden kysynnästä omassa liikevaihdon kasvussaan.

Myös niiden salkkuyhtiöiden kohdalla jotka toimivat perinteisen mutta puhtaamman fossiilisen energiatuotannon alueella, näistä mainittakoon Eagle Filters ja Aurelia Turbines,  markkinanäkymät ovat hyvät. Vaikka seuraavan 25 vuoden aikana puolet uusista energiainvestoinneista kohdistuu uusiutuvaan energiantuotantoon, toista puolta dominoi puhtaammin ja paremmalla hyötysuhteella tuotettu hiili- ja maakaasuperäinen energiantuotanto.    Aurelia toimittaa korkean hyötysuhteen kaasumikroturbiineja ja tähtää ensimmäisiin toimituksiin vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Eagle Filter, joka jo nyt toimittaa maailmanlaajuisesti ilmasuodatusratkaisuja kaasuturbiinilaitoksiin, alkaa tarjota ratkaisuaan palvelumallilla.

Erilaiset energiainfrastruktuurisijoitusinstrumentit ovat saaneet mediassa paljon huomiota, Markkinoilla on nyt ainakin 15 amerikkalaista tai eurooppalaista listattua uusiutuvan energian projekteihin sijoittavaa rahoitusinstrumenttia, jotka ovat nostaneet markkinoilta yhteensä 12 miljardia dollaria. Nämä pääomat indikoivat kasvun jatkuvan energiantuotannon ja -varastoinnin infrastruktuurin rakentamisen puolella, jonka näemme hyödyttävän Cleantech Investin salkkuyhtiöistä mm. Nocartia, SavoSolaria sekä Aurelia Turbinesia.

Vesiteknologiayhtiöt ovat saaneet paljon kiinnostusta osakseen johtuen maailmalla vuoden 2015 aikana esiintulleista vesikriiseistä. Vedenkäsittelymarkkina on vielä yllättävän kehittymätön niilläkin alueilla, joilla innovatiivisten vesiratkaisujen kysyntä on kovaa. Kuivuus ja puhtaan veden puute myös korkean tulotason alueilla kuten Kaliforniassa on nostanut veden hintaa, asettanut rajoituksia veden käytölle ja täten nostanut vedenkulutusta vähentävien teknologien kysyntää. Cleantech Investin vesiteknologiaan keskittyneet yhtiöt ovat Sofi Filtration ja Sansox.

Energian varastoinnin ja joustavan energiantuotantokapasiteetin alueella markkinakehitys on ollut mielenkiintoista. Kysyntähuiput sekä uusiutuvan energiantuotannon olosuhderiippuvainen vaihtelu tuotantomäärissä vaativat lisäinvestointeja, jotka liittyvät läheisesti myös sähköautomarkkinaan. Suurin osa sähköautomarkkinan saamasta mediahuomiosta on kohdistunut Teslan, Googlen ja BMW:n julkistuksiin. Kuitenkin sähköautomarkkinan kasvu nojaa vahvasti lataus- ja maksuverkon olemassaoloon ja kattavuuteen. Cleantech Investin salkkuyhtiö PlugSurfingilla on merkittävä rooli tämän markkinan kehityksessä yhtenä isoimpana eurooppalaisena paikannus- ja maksupalvelusovellustoimittajana. PlugSurfingin liikevaihto kehittyi hyvin katsauskauden aikana ja uudet solmitut kumppanuudet otetaan käyttöön vuoden 2015 jälkipuoliskon aikana.

Osakkuusyhtiöiden kehitys katsauskauden aikana ja sen jälkeisiä tapahtumia

Cleantech Investin liiketoiminnan ydin ja arvon perusta on yhtiön osakkuusyhtiöissä. Puolivuotistilinpäätösraportoinnissa Cleantech Invest kommentoi lyhyesti kaikkien osakkuusyhtiöidensä liiketoiminnan kehitystä katsauskauden aikana ja sen jälkeen. Eräiden osakkuusyhtiöiden tilannetta Cleantech Invest kommentoi kuitenkin hieman laajemmin, ja nämä yhtiöt valikoidaan sillä perusteella, että niissä on katsauskauden aikana tapahtunut selkeitä ja konkreettisia edistysaskeleita liiketoiminnan kehityksessä. Nämä kommentit eivät ole tyhjentävä kuvaus kunkin osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä.

Swap.com (Netcycler Oy) viisinkertaisti liikevaihtonsa katsauskauden aikana verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Swap.com paransi myös myyntikatettaan lanseeraamalla uuden myyntipalkkiomallin (25% myyntihinnasta + 1.5 USD jokaisesta myydystä tuotteesta) Swap.com asiakasmyyjille. Korkeammasta myyntipalkkiosta huolimatta myyjäasiakkaat ovat lähettäneet Swap.comin myytäväksi kasvavia määriä myyntiartikkeleita. Katsauskauden jo päätyttyä Swap.com allekirjoitti sopimuksen isommasta logistiikkakeskuksesta (n. 33,500 m2) joka sijaitsee USA:n Bolingbrookissa. Uusi keskus takaa sen, että Swap.comin kasvulle ei tule fyysisiä rajoituksia lähiaikoina. 

Enersize toimitti katsauskauden aikana ensimmäisen ison kokoluokan energiatehokkuusprojektin Kiinaan. Asiakkaan saamat varmennetut säästöt ovat vuositasolla n. 800.000 EUR. Projektin laskutuskausi alkoi toukokuussa 2015. Seuraava ison kokoluokan projekti on aloitettu Kiinassa terästeollisuuden toimijan kanssa ja useita pienemmän kokoluokan projekteja on käynnissä sekä Kiinassa että Euroopassa. Enersize neuvottelee myös parhaillaan uusista isoista hankkeista Kiinassa. Yhtiössä toteutettiin katsauskaudella myös rahoituskierros joka vahvisti yhtiön taloudellista tilaa. AirCut Technologies AB:n kanssa tehtiin jälleenmyyntisopimus.

Savo-Solar listautui katsauskauden aikana First North Tukholmaan ja yhtiö aloitti vaihdon myös First North Helsingissä huhtikuussa 2015. Savo-Solarin liikevaihto lähes nelinkertaistui katsauskaudella verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja oli 1.5 -kertainen verrattuna koko vuoteen 2014. Merkittävin asiakkuus katsauskaudella oli tanskalaisen kaukolämpöyhtiö Løgumkloster Fjernvarmen tekemä 1.6 miljoonan euron suuren kokoluokan aurinkolämpökeräinten tilaus. Savo-Solar on ensimmäinen ulkomainen yhtiö, joka on päässyt toimittamaan kovassa kasvussa olevalle Tanskan aurinkolämpömarkkinalle. Katsauskauden tulos oli negatiivinen, mikä johtui ensimmäisen ison kokoluokan toimituksen aiheuttamista lisäkustannuksista joihin ei oltu varauduttu. Lisäkustannukset ovat aiheuttaneet yhtiössä taloudellisia haasteita eikä rahoitusta talouden tasapainottamiseksi ole vielä ratkaistu. Yhtiö osallistuu useaan tarjouskilpailuun Tanskassa vuoden 2015 jälkipuoliskolla, joiden kautta yhtiön toimittaman aurinkolämpökapasiteetin arvioidaan lähes tuplaantuvan vuoden 2016 aikana. Myös Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa on kasvavaa kiinnostusta. Yhtiö allekirjoitti myös kaksi yhteistyösopimusta. Yhden Dansk Energi Servicen kanssa koskien yhteistyötä energiaprojektien toimituksissa sekä toisen ranskalaisen Li-Mithran kanssa koskien absorbereiden toimituksia osaksi Li-Mithran innovatiivista PVT-lämmitysjärjestelmää.

Nocart toimitti ensimmäisen biokaasulaitoksensa Keniaan katsauskauden aikana.  Tilauskanta katsauskaudella oli 7.4 MEUR, josta vuoden 2015 toisella puoliskolla tehtäviin toimituksiin kohdistuu arviolta 5.4 M EUR. Yhtiöllä on tilauskannan lisäksi laaja tarjouskanta projekteista, mutta projektirahoituksen haasteet hidastavat näiden etenemistä. Nocartin henkilöstömäärä kasvoi vahvasti katsauskauden aikana ja yhtiö työllisti 12 ihmistä katsauskauden lopussa. Nocartin Mfanganon saarelle toimittama voimalaitos käynnistyy marraskuussa 2015. Laitos on Nocartin ensimmäinen oma voimalaitos joka on toimitettu sähkönostosopimuksella.

Muut osakkuusyhtiöt

Aurelia Turbines on kehittänyt ensimmäistä pilottimikroturbiiniaan katsauskauden aikana. Katsauskauden lopussa suunnittelu oli saatu loppuun ja ensimmäisen turbiinin kokoonpano oli aloitettu. Yhtiö sai myös EU Horizon 2020 rahoittaman projektin päätökseen sekä sai Nefcolta rahoitusta yhtiön teknologian ja liiketoiminnan jatkokehitykseen. Vuoden 2015 jälkipuoliskolla yhtiö pyrkii saamaan ensimmäisen turbiininsa valmiiksi, tekemään proof-of-concept testauksen, pyrkii muuttamaan aiesopimukset sitoviksi asiakastilauksiksi sekä aloittaa sarjatuotannon valmistelut. 

Eagle Filters aloitti vuoden 2015 ensimmäisen  neljänneksen voimakkaalla liiekvaihdon kasvulla. Toisen neljänneksen aikana myynti oli hitaampaa johtuen päästövähennyskrediittimarkkinaan liittyvistä epävarmuuksista, jotka vaikuttivat eurooppalaisten energiayhtiöiden päätöksiin. Kesäkuussa Eagle Filters allekirjoitti kolmivuotisen sopimuksen Perun energiayhtiön kanssa korkean tehoasteen suodattimien toimittamisesta. Toimitukset alkoivat heinäkuussa 2015. USA:n markkina on Eagle Filtersille suurin ja aktiivisin markkina liuskekaasuresursseista johtuen. Eagle Filters neuvottelee parhaillaan kaasuturbiinipalvelutoimittajan kanssa yhteistyöstä. Ensimmäinen toimitus USA:han on tehty tammikuussa 2015 GDF:lle, joka on maailman suurin voimantuotantoyhtiö.

Lumeron rahoittaa teknologiakumppaneittensa asiakkaitten pienen- ja keskisuuren kokoluokan energiatehokkuusinvestointeja, joissa on korkea tuottoaste. Yhtiö ei rahoittanut uusia hankkeita katsauskauden aikana.

Metgen sai lupaavia tuloksia pilottiprojekteistaan liittyen termomekaanisen paperimassan valmistuksessa saatavaan merkittävään energiansäästöön Grenoble Institut of Paperin kanssa. Yhtiöllä ei vielä ole liikevaihtoa liittyen entsyymien myyntiin. Vuoden 2015 toisella puoliskolla yhtiöllä on tavoitteena toteuttaa 3-4 teollista pilottia ja aloittaa entsyymien myynti pilottien jälkeen.

Nuuka Solutions kasvatti liikevaihtoaan 27% verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Uusien rakennusten määrä palvelussa kasvoi 102% verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Esimerkkejä katsauskauden asiakkaista ovat SOK/Eekoo, kiintesitösijoitusyhtiöt Sevebon Oy ja Genestra Property Nordic. Uusia jakelukanavakumppanuuksia ovat esimerkiksi Arealtech, Valtia, AdConSys ja HE Management. Näiden kumppanuuksien avulla Nuukan kiinteistöjen energianseurantajärjestelmä (BEMS) on otettu käyttöön ostoskeskuksissa, toimistorakennuksissa ja asuinrakennuksissa. Nuuka Solutions hakee kansainvälistä kasvua partneriverkoston rakentamisen kautta jonka avulla Nuukan järjestelmää toimittaa eri maissa paikallinen kumppani. Nuukan BEMS- järjestelmän avulla kumppanit kuten automaatio- ja konsultointiyhtiöt voivat tarjota asiakaskunnalleen uusia palveluita kiinteistöjen energiatehokkuuden, sisäilman seurannan ja kestävän kehityksen mittareiden seuraamiseen liittyen.

One1 neuvotteli usean suomalaisen energiayhtiön kanssa kumppanuussopimuksesta katsauskauden aikana. Yhtiö allekirjoitti sopimuksen katsauskauden jo päätyttyä Lahti Energian ja Pori Energian kanssa elokuussa 2015.

Oricane jatkoi teknologiayhteistyötä eurooppalaisen tietoliikennesektorin asiakkaan kanssa. Yhteistyöneuvottelut amerikkalaisen dataliikenneyhtiön kanssa Oricanen teknologian käytöstä jatkuvat.

PlugSurfingin ensimmäinen vuosipuolisko oli menestyksekäs sekä liikevaihdon kehityksen että tuotekehityksen saralla. PlugSurfing allekirjoitti merkittäviä yhteistyösopimuksia teollisten toimijoiden kanssa. Näiden sopimusten ansiosta vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto tuplaantui verrattuna koko vuoteen 2014. Tämän lisäksi yhtiö allekirjoitti yhteistyösopimuksen DKV:n, ABB:n ja Repowerin kanssa teknologiansa käytöstä, uusi sopimuksensa Opelin ja Toyotan kanssa ja kasvatti palveluun rekisteröityjen käyttäjien ja maksusopimusten määrää. PlugSurfingin kautta tehtyjen sähköautojen latauskertojen määrä kasvoi myös merkittävästi.

Sansox allekirjoitti edustussopimuksen Australiaan ja jatkoi neuvotteluja useista jakelusopimuksista kasteluteknologian alueella. Yhtiö voitti myös EU:n PK-yritysten innovaatiopalkinnon kesäkuussa 2015.

Sofi Filtration teki päänavauksen tekstiiliteollisuuteen toimittamalla pesuloiden pesuvettä kierrättävän ja energiaa säästävän järjestelmän. Yhtiö sai hyviä tuloksia myös voimalaitossektorilla kahdelle eri asiakkaalle tehdystä pilotista. Yhtiö vahvisti myös myyntitiimiään. Vuoden 2015 jälkipuoliskolla Sofi Filtration keskittyy sekä rakennus- että kaivossektorin asiakkaisiin sekä panostaa asiakkuuksiin yhtiölle uudella alueella, voimalaitossektorilla. 

Watty aloitti katsauskaudella ensimmäisen vaiheen teollisen testauksen ja oli katsauskauden loppuun mennessä toimittanut ja todentanut ratkaisunsa toimivuuden yli sadassa kotitaloudessa. Teollisen testauksen rinnalla Watty on solminut kaupallisia sopimuksia johtavien teollisten toimijoiden kanssa. Yhtiö valmistautuu nyt skaalaamaan ratkaisunsa yhdessä kumppaneittensa kanssa sekä löytämään liiketoimintamallin, joka siivittää yhtiön pitkäaikaista kasvua. 

Tuloslaskelma: liikevaihto ja tuloksen kehitys

Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto oli katsauskaudella 1.1-30.6.2015 144 tuhatta euroa (1-6/2014: 0 euroa). Muutos liikevaihdossa johtuu lisäyksestä advisory- ja hallinnointiliiketoiminnan tuloissa.

Kulut
Henkilöstökulut katsauskaudella 1.1.-30.6.2015 olivat yhteensä 345 tuhatta (195 tuhatta) euroa. Lisäys johtui kertaluonteisesta ylimääräisestä kulusta kooltaan 104 tuhatta euroa liittyen aiemman toimitusjohtajan Feodor Aminoffin lähtöön yhtiöstä. Yhtiön henkilöstökulujen vuoden 2015 jälkipuoliskolla ei arvioida ylittävän vuoden 2014 jälkipuoliskon kuluja.

Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2015 yhteensä 156 tuhatta (70 tuhatta) euroa. Arviolta puolet lisäyksestä liiketoiminnan muissa kuluissa johtuu pakollisista kuluista First North Helsingin kauppapaikalla. Toinen puoli kululisäyksestä liittyy muihin lisäyksiin hallinnointikuluissa.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2015 yhteensä 66 tuhatta (28 tuhatta) euroa. Poistojen kasvu selittyy pääosin kesäkuun 2014 pörssilistautumiseen liittyvistä kuluista, 456 tuhatta euroa, jotka on aktivoitu taseeseen ja joiden osuus poistoista katsauskaudella on 65 tuhatta euroa.

Liiketulos
Yhtiön liiketappio katsauskaudella 1.1.-30.6.2015 oli -423 tuhatta ( – 293 tuhatta) euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2015 yhteensä 59 (0) tuhatta euroa, rahoituskulut 1.1.-30.6.2015 yhteensä 0 (0) euroa.

Katsauskauden tulos
Cleantech Investin katsauskauden tappio 30.6.2015 päättyneellä katsauskaudella oli – 365 tuhatta (-293 tuhatta) euroa.

Tase: rahoitus, sijoitukset ja muut investoinnit

Yhtiön tase oli katsauskauden lopussa 6 063 tuhatta (7 295). Yhtiön oma pääoma oli 5 959 (6 839) tuhatta euroa ja omavaraisuusaste oli 98,3% (93,7%).

Katsauskaudella tehdyt sijoitukset

Efektiivinen omistus tarkoittaa yhteenlaskettua omistusta suoran ja epäsuoran omistuksen kautta. Salkkuyhtiöissä mahdollisesti olevien optio-ohjelmien laimennusvaikutus omistukseen on myös otettu huomioon. Epäsuoraa omistusta Cleantech Investillä on Clean Future Fund Ky:n sekä Cleantech Invest Swap SPV 1 AB:n, Cleantech Investin perustaman ruotsalaisen holding-yhtiön, kautta.

Salkkuyhtiöistä saatava tuotto voi erota suorasta omistusprosentista, sekä posiitiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Useissa salkkuyhtiöissä on sovittu voitonjaosta joka eroaa omistusosuuksista tietyissä tilanteissa eri osakesarjojen erityisoikeuksien kautta. Tämän lisäksi Cleantech Invest on oikeutettu carry-tuottoon Clean Future Fund Ky:n hallinnoinnin kautta.

Eagle Filters Oy: Cleantech Invest osti 10% osuuden Eagle Filters Oy:stä aiemmilta osakkailta.

Enersize Oy: Cleantech Invest Plc teki osakkuusyhtiöönsä pääomasijoituksen sekä konvertoi aiemmin myöntämiään lainoja omistukseksi. Rahoitusjärjestelyn jälkeen Cleantech Investin efektiivinen omistusosuus yhtiössä nousi 29.8%:sta 44%:iin.

Savo-Solar Oy: Cleantech Invest konvertoi pääomalainansa omistukseksi Savo Solarin listautumisen yhteydessä huhtikuussa 2015. Listauksen jälkeen Cleantech Investin efektiivinen omistus yhtiössä on 14%.

Sofi Filtration Oy: Cleantech Invest teki pääomasijoituksen Sofi Filtrationiin. Sofi Filtrationissa otettiin käyttöön uusi optio-ohjelma. Cleantech Investin efektiivinen omistus Sofi Filtrationissa nousi 22%:sta 23.1%:iin.

Swap (Netcycler Oy): Cleantech Invest Swap SPV 1 AB, joka on Cleantech Investin perustama ruotsalainen holdingyhtiö, teki 4,2 miljoonan euron sijoituksen Swap.com-yhtiöön (Netcycler Oy). Cleantech Invest Oyj omistaa 20 prosenttia holdingyhtiöstä ja Cleantech Invest Oyj:n täysin laimennettu efektiivinen kokonaisomistus Swap.com-yhtiöstä nousi sijoituksen jälkeen 5,6 %:sta 8,0 %:iin. Lisäksi Cleantech Invest tulee saamaan järjestelystä yhteensä 220 000 euron palkkion. Järjestelyn jälkeen Cleantech Invest Oyj omistaa yhdessä osakkuusyhtiöidensä kanssa yhteensä 22,9 prosenttia Swap.com:sta.

Aurelia Turbines Oy: Cleantech Invest teki pääomasijoituksen Aurelia Turbinesiin ja nosti omistuosuuttaan yhtiössä 3.6%:sta 4%:iin.

Watty AB: Cleantech Invest teki yhtiöön pääomasijoituksen jonka jälkeen sillä on 1% omistusosuus yhtiössä.

PlugSurfing GmbH: Cleantech Invest teki pääomasijoituksen jonka jälkeen sillä on 3.3%:in omistus yhtiössä.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön toimitusjohtajana toimi katsauskauden aikana Alexander Lidgren. Yhtiön palveluksessa oli toimitusjohtajan lisäksi 4 henkilöä, Feodor Aminoff, Tarja Teppo, Lassi Noponen ja Timo Linnainmaa, jotka yhdessä muodostivat yhtiön johdon ja johtoryhmän. Feodor Aminoff jäi pois yhtiön palveluksesta 1.6.2015 lähtien.

Katsauskauden alussa yhtiön hallituksen muodostivat Lassi Noponen (pj), Tarja Teppo, Alexander Lidgren  ja Jan Forsbom. Yhtiön hallitukseen nimitettiin  20. 4 2015 Thomas Bengtsson ja Timo Linnainmaa. Samana päivänä  Alexander Lidgren jäi pois hallituksesta. 20.04.2015 alkaen yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Lassi Noponen (pj), Tarja Teppo, Jan Forsbom, Timo Linnainmaa ja Thomas Bengtsson. Forsbom ja Bengtsson ovat yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Cleantech Invest Oyj:n liiketoimintaan liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät on raportoitu 2.5.2014 päivätyssä Listautumisesitteessä, joka löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj_listautumisesite.pdf. Listautumisesitteen päivämäärän jälkeen riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Näkymät vuodelle 2015

Osakkusyhtiöiden kasvun arvioidaan jatkuvan ja on erityisen voimakasta kehittyvissä talouksissa hajautetun energiantuotannon (Nocart, Aurelia Turbines), valmistuksen energiatehokkuuden (Enersize), teollisen veden puhdistuksen (Sansox ja Sofi Filtration) ja käytetyn tavaran markkinalla USA:ssa (Swap.com).

Cleantech Invest jatkaa valmisteluja rinnakkaislistaukseen First North Stockholm -listalle. Tämän lisäksi toinen painopiste on salkkuyhtiöiden arvon kasvattaminen Kiinan, USA:n ja Saksan kumppanuuksien kautta. Nämä kumppanuudet keskittyvät Cleantech Investin salkkuyhtiöiden kasvun vauhdittamiseen  uusilla markkinoilla.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2015 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin osakeyhtiölain 5:3 §:n mukaisten asioiden lisäksi yhtiöjärjestyksen kohdan 3 muuttaminen poistamalla B-osakkeita koskevat määräykset, valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, valtuutettiin hallitus päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä päätettiin yhtiön avainhenkilöiden kannustinohjelmasta.

Osake

Cleantech Investin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2015 yhteensä 4 000 041 K-sarjan osaketta, 47 000 A-sarjan osaketta ja 2 004 028  K-sarjan osakkeiden merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta, kun otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstrumentit, joita kyseiset henkilöt itse, lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöidensä kautta omistivat.

Osakkeet vastaavat noin 22.4 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista 30.06.2015 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista ja 65.7 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Cleantech Investillä oli 30.6.2015 päivätyn osakasrekisterin mukaan 844 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Cleantech Investin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 8,541,642 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2015 oli  0,47 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 0,63 euroa, alin kurssi  0,36 euroa ja keskikurssi 0,47 euroa. A-sarjan osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Nuuka Solutions Oy:ssä tehtiin sijoituskierros katsauskauden päätyttyä. Cleantech Invest osallistui pääomasijoituksella  kierrokseen muiden sijoittajien kanssa ja nosti efektiivistä omistuosuuttaan 36.8%:sta 37%:iin. Yhtiössä otettiin käyttöön myös optio-ohjelma.

Savo-Solar allekirjoitti katsauskauden jo päätyttyä sopimukset kahden aurinkolämpäkeräinkentän toimituksesta, yhteisarvoltaan n. 3 MEUR. Kentät tullaan toimittamaan vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Savo-Solarin katsauskauden tulos oli negatiivinen, mikä johtui ensimmäisen ison kokoluokan toimituksen aiheuttamista lisäkustannuksista joihin ei oltu varauduttu. Lisäkustannukset ovat aiheuttaneet yhtiössä taloudellisia haasteita eikä rahoitusta talouden tasapainottamiseksi ole vielä ratkaistu.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Keskeisten tunnuslukujen ja kaavojen laskentatavat

Omavaraisuusaste (%) Taseen mukainen oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakekohtainen tulosa, laimennettu  (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, laimennettu (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä

Taloudellinen tiedottaminen

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote julkaistaan 31.3.2016. Muilta osin vuoden 2016 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Taloudellinen informaatio

Tuloslaskelma EUR ’000 1-6 / 2015 1-6 / 2014 1-12 / 2014
       
Liikevaihto 144 0 89
       
Materiaalit ja palvelut 0 0 -7
Henkilöstökulut -345 -195 -441
Poistot ja arvonalentumiset -66 -28 -94
Liiketoiminnan muut kulut -156 -70 -240
       
Liiketulos -423 -293 -693
       
Rahoitustuotot 59 0 2
Rahoituskulut 0 0 -177
       
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

 
-364 -293 -868
Verot -2 0 0
       
Katsaus-/tilikauden tulos -365 -293 -868
       
Osakekohtainen tulos -0,02 -0,02 -0,06
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,02 -0,02 -0,05

 

 

Tase EUR ’000 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

 
 
Vastaavaa        
         
Pysyvät vastaavat        
 Aineettomat hyödykkeet 448 589 513  
 Aineelliset hyödykkeet 11 11 10  
 Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 3 927 2 685 3 188  
 Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä   337    
Pysyvät vastaavat yhteensä 4 386 3 622 3 711  
         
Vaihtuvat vastaavat        
Myyntisaamiset 200   59  
 Lainasaamiset 391 17 783  
 Muut saamiset 83 95 49  
 Siirtosaamiset 33 36 31  
 Rahat ja pankkisaamiset 970 3 525 1 790  
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 676 3 673 2 712  
         
Vastaavaa yhteensä 6 063 7 295 6 423  
         
Vastattavaa        
         
Oma pääoma        
 Osakepääoma 80 80 80  
 SVOP-rahasto 8 087 8 027 8087  
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 843 -975 -975  
 Katsaus- /tilikauden tulos -365 -293 -868  
Oma pääoma yhteensä 5 959 6 839 6 324  
         
Vieras pääoma, lyhytaikainen        
 Ostovelat 11 403 29  
 Muut velat 60 35 12  
 Siirtovelat 34 18 58  
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 104 456 99  
         
Vastattavaa yhteensä 6 063 7 295 6 423  

 

Rahoituslaskelma EUR ’000 1-6 / 2015 1-6 / 2014 1-12 / 2014  
Liiketoiminta        
Katsaus- /tilikauden tulos -364 -293 -868  
Verot -2      
Oikaisut  -371 28 271  
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 216 48 -570  
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos 5 65 45  
         
Liiketoiminnan rahavirta -516 -152 -1 122  
         
Investoinnit        
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -2 -119 -445  
Investoinnit sijoituksiin -302 -594 -1 275  
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 0 -163 19  
Lainasaamiset muilta 0 0 0  
         
Investointien rahavirta -304 -876 -1 701  
         
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti 0 4 011 4 071  
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0  
         
Rahoituksen rahavirta 0 4 011 4 071  
         
Rahavarojen muutos -820 2 983 1 248

 
 
Rahavarat kauden alussa 1 790

 
542

 
542

 
 
Rahavarat kauden lopussa 970

 
3525

 
1 790

 
 

Laskelma oman pääoman muutoksista

EUR ’000 Osakepääoma SVOP-rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Katsaus- / tilikauden tulos Yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2015 80 8 087 -1 843 0 6 324
Osakeanti 0 0 0 0 0
Rahastosiirto 0 0 0 0 0
Katsauskauden tulos 0 0 0 -365 -365
Oma pääoma 30.6.2015 80 8 087 -1 843 -365 5 959
           
Oma pääoma 1.1.2014 8 4 088 -975 0 3 121

Helsingissä 31.8.2015
Cleantech Inve