Puhdas teknologia leviämässä teollisuudesta kotitalouksiin

Uutiset

Lassi Noposen kirjoitus TEKESin kotisivuilla 25.11.2014 Puhtaasta teknologiasta on 2000-luvulla tullut merkittävä globaali sijoitusteema. Samaan aikaan suuryritykset ympäri maailman ovat nostaneet cleantech-ajattelun oman kilpailuedun tavoittelunsa ytimeen. Nykyisellä cleantech-buumilla on kuitenkin juuret pitkällä viime vuosituhannella. Vuosituhannen lopun ympäristöteknologian kehitystä on tapana kuvata kahtena aaltona. Ensimmäisen aallon katsotaan alkaneen 1960-luvun lopulla ja siihen liittyi yleinen ympäristötietoisuuden nousu yhteiskunnassa. Henkinen kasvusykäys tuli akateemisesta maailmasta, mutta yritystasolla kasvun takana oli yksinomaan ympäristönormien kiristyminen. Teknologia oli ”piipunpääteknologiaa” ja teollisuus näki ympäristöinvestoinnit yksinomaan kiusallisena kuluna, jota pyrittiin välttämään. Toisen aallon nousun vaikuttivat monet tekijät 1980-luvulla. Ajassa vaikutti globaalin ympäristöhuolen kasvu, joka sai käyttövoimaa 1980-luvun suurista ympäristöonnettomuuksista: Bhobal, Exxon Valdez ja Tsernobyl. Valtioiden poliittinen sitoutuminen ympäristöasioiden edistämiseen lisääntyi YK:n ympäristökokousten myötä. Ympäristötietoisuuden kasvun kautta on ympäristöystävällisten kuluttajatuotteiden kysyntä lisääntynyt selkeästi 1990-luvun alusta alkaen. Nykyisin puhtaan teknologian edistämiseen ovat sitoutuneet kaikki yhteiskunnan ja elinkeinoelämän sektorit ja yritykset näkevät ympäristösuorituskyvyn kilpailuedun lähteenä vaikka normien ja tukien merkitystä kasvuajurina ei voi edelleenkään kiistää. Puhtaaseen teknologiaan liittyvä kilpailuetu on perinteisesti perustunut esimerkiksi uuden teknologian aikaansaamiin tehokkuusparannuksiin, toiminnallisiin säästöihin ja riskienhallintaan, uusiin tai parannettuihin tuotteisiin, vastuulliseen imagoon tai avoimempaan dialogiin sidosryhmien kanssa. Nykyään tilanne on kuitenkin muuttunut siten, että energian ja materiaalien kallistuessa, on ympäristöystävällinen teknologia nykyään useammin myös aidosti kustannustehokkain ratkaisu. Näin on käynyt esimerkiksi suurten tuuli- ja aurinkosähköpuistojen kohdalla, jotka esimerkiksi USA:ssa ovat saavuttaneet monilla alueilla pariteetin perinteisten tuotantomuotojen kanssa, ilman tukiaisia. 2000-luvun cleantech-buumin aikana sijoittajakiinnostuksen kohde on vaihdellut mielenkiintoisella tavalla. Hivenen kärjistäen voidaan sanoa, että aluksi painopiste oli uusiutuvan energian tuotantoteknologioissa, erityisesti tuulivoimassa ja aurinkoenergiassa. Energian tuotantoteknologiat ovat pääomaintensiivisiä ja esimerkiksi tuulivoimateollisuuden kasvettua valtavaksi toimialaksi, alan johtavat yritykset hakevat kilpailuetua operatiivisesta tehokkuudesta ja skaalaeduista. Näiden yhtiöiden tuotanto onkin keskittynyt edullisten tuotantokustannusten maihin ja liiketoiminnan marginaalit ovat kaventuneet bulkkituotteiden tasolle. 2000-luvun aikana alkoi energiantehokkuusteknologioiden voimakas esiinmarssi. Nämä teknologiat ovat usein vähemmän pääomaintensiivisiä kuin energian tuotantoteknologiat ja niiden vaikuttavuus voi olla merkittävä. Teollisuudessa ja kiinteistöissä on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä suhteellisen pienillä energiatehokkuusinvestoinneilla. Esimerkkejä ovat mm. taajuusmuuttajat, automaatio, lämpöpumput ja LED-valaistus. Näiden teknologioiden laajempi hyödyntäminen vähentää perusvoiman tarvetta, mutta takaisinmaksuajat ovat huomattavasti lyhyempiä kuin energiantuotannossa. Viimeaikainen kehityssuunta on rahoitustoimijoiden aktivoituminen energiatehokkuudessa ja hajautetussa energiantuotannossa. Uusilla liiketoimintamalleilla, joissa asiakkaan ei itse tarvitse tehdä tarvittavaa alkuinvestointia, on mahdollista kiihdyttää näiden järkevien resurssitehokkaiden ratkaisuiden käyttöönottoa. Tästä esimerkkinä mm. amerikkalainen SolarCity. Tällä vuosikymmenellä kuvaan ovat tulleet niin kutsutut cleanweb-teknologiat, joissa internet-, software- ja sensoriteknologioiden avulla saavutetaan merkittäviä tehokkuusparanemia sekä teollisuudessa että kuluttajamarkkinoilla. Esimerkkejä näistä ovat esim. energiankulutuksen mittaamiseen ja optimoimiseen liittyvät teknologiat. Viime vuosina jakamistalous on myös noussut sijoittajien ja yrittäjien kiinnostuksen kohteeksi. Airbnb on esimerkki yhteisöpalvelusta, joka on voimakkaasti muokannut kokonaista toimialaa. Puhtaaseen teknologiaan liittyvän liiketoiminnan historia on muutamien vuosikymmenen pituinen ja siinä ajassa siitä on tullut merkittävää globaalia liiketoimintaa. Sijoituskiinnostuksessa on tällä vuosituhannella koettu ensin sijoituskiinnostuksen valtava kasvu ja sitä seurannut monien pääomasijoittajien vetäytyminen. Puhtaan teknologian kasvua tukevat trendit ovat kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymyksiä ja niiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Puhdas teknologia sisältää edelleen valtavan liiketoimintapotentiaalin teknologiaa ja liiketoimintakonsepteja kehittäville yrityksille. Cleanwebin myötä puhtaan teknologian keskiöön ovat nousseet tietoteknologian sovellutukset, joten puhdas teknologia lähestyy mielenkiintoisella tavalla internet- ja muuta perinteisempää high tech-maailmaa. Myös jakamis- ja kiertotalouden menestyjät, kuten yllä mainittu Airbnb ja suomalainen Swap.com ovat Cleantech Investin näkökulmasta kiinnostavinta uutta puhdasta teknologiaa. Kun resursseja ja tavaroita jaetaan tai käytetään kauemmin, säästetään merkittävästi luonnovaroja. Kun pystymme tekemään enemmän käyttämällä vähemmän luonnonvaroja, voimme saavuttaa taloudellista kasvua ilman, että se tarkoittaa suoraviivaisesti suurempaa luonnonvarojen käyttöä. Lassi Noponen Hallituksen puheenjohtaja Cleantech Invest Oyj